Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal administratif (Lucembursko) dne 5. března 2021 – A, B a C, právně zastoupení svými rodiči v. Ministre de l’Immigration et de l’Asile

(Věc C-153/21)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal administratif

Účastníci původního řízení

Žalobci: A, B a C, právně zastoupení svými rodiči

Žalovaný: Ministre de l’Immigration et de l’Asile

Předběžná otázka

Lze čl. 33 odst. 2 písm. a) směrnice [Evropského parlamentu a Rady] 2013/32/EU [ze dne 26. června 2013] o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany1 ve spojení s článkem 23 směrnice [Evropského parlamentu a Rady] 2011/95/EU [ze dne 13. prosince 2011] o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany2 a s článkem 24 Listiny základních práv Evropské unie vykládat tak, že umožňuje prohlásit za nepřípustnou žádost o mezinárodní ochranu podanou rodiči jménem a na účet jejich nezletilého dítěte v jiném členském státě (v projednávané věci v Lucembursku), než ve kterém byla dříve přiznána mezinárodní ochrana pouze rodičům a sourozencům dítěte (v projednávané věci v Řecku), a to z důvodu, že orgány země, které těmto osobám před jejich odjezdem a narozením dítěte přiznaly mezinárodní ochranu, zaručují, že po příjezdu dítěte a návratu ostatních rodinných příslušníků bude toto dítě moci získat povolení k pobytu a požívat týchž výhod, jaké jsou přiznávány osobám požívajícím mezinárodní ochrany, aniž tyto orgány prohlásí, že dítěti osobně bude přiznán status mezinárodní ochrany?

____________

1 Úř. věst. 2013, L 180, s. 60.

2 Úř. věst. 2011, L 337, s. 9.