Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif (Luxembursko) 5. marca 2021 – A, B a C, právne zastúpený svojimi rodičmi/Ministre de l’Immigration et de l’Asile

(vec C-153/21)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal administratif

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: A, B a C, právne zastúpený svojimi rodičmi

Žalovaný: Ministre de l’Immigration et de l’Asile

Prejudiciálna otázka

Môže sa článok 33 ods. 2 písm. a) smernice 2013/32/EÚ o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany1 v spojení s článkom 23 smernice 2011/95/EÚ o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany2 , ako aj s článkom 24 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že umožňuje vyhlásiť za neprípustnú žiadosť o medzinárodnú ochranu, ktorú podali rodičia v mene a na účet svojho maloletého dieťaťa v inom členskom štáte (ktorým je v tomto prípade Luxembursko), než je ten, ktorý predtým udelil medzinárodnú ochranu len rodičom a súrodencom dieťaťa (v tomto prípade Grécko), s odôvodnením, že orgány krajiny, ktorá im poskytla medzinárodnú ochranu pred ich odchodom a narodením dieťaťa, zaručujú, že po príchode dieťaťa a návrate ostatných členov rodiny bude mať dieťa nárok na povolenie na pobyt a na rovnaké výhody, aké sú priznané osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu, pričom však nepotvrdili, že mu bude osobne udelené postavenie osoby požívajúcej medzinárodnú ochranu?

____________

1 Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 60.

2 Ú. v. EÚ L 337, 2011, s. 9.