Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal du travail de Liège (Belgien) den 4. marts 2021 – EV mod Agence fédérale pour lʼAccueil des demandeurs dʼasile (Fedasil)

(Sag C-134/21)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal du travail de Liège

Parter i hovedsagen

Sagsøger: EV

Sagsøgt: Agence fédérale pour lʼAccueil des demandeurs dʼasile (Fedasil)

Domstolen (Femte Afdeling) har ved kendelse af den 26. marts 2021 besluttet følgende:

Artikel 27 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne, skal fortolkes således, at denne bestemmelse ikke er til hinder for, at en medlemsstat over for en ansøger, der har anlagt et søgsmål til prøvelse af en afgørelse om overførsel til en anden medlemsstat som omhandlet i denne forordnings artikel 26, stk. 1, vedtager indledende foranstaltninger til denne overførsel såsom anvisning af en plads i et bestemt modtagelsescenter, hvor de indkvarterede personer modtager støtte til at forberede overførslen.

____________