Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d’appel de Bruxelles (Belgie) dne 26. dubna 2021 – AB, AB-CD v. Z EF

(Věc C-265/21)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d’appel de Bruxelles

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: AB, AB-CD

Odpůrce: Z EF

Předběžné otázky

1.    Musí být pojem „smlouva nebo nároky ze smlouvy“ ve smyslu článku 5 odst. 1) nařízení č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech1 (dále jen nařízení Brusel I):

a.    vykládán v tom smyslu, že vyžaduje prokázání dobrovolně přijatého právního závazku jednou osobou vůči jiné osobě, přičemž o tento závazek se musí opírat žaloba žalobce, a to i v případě, že závazek nebyl dobrovolně přijat žalovaným nebo vůči žalobci?

b.    v případě kladné odpovědi, jaký musí být stupeň vazby mezi dobrovolně přijatým právním závazkem a žalobcem nebo žalovaným?

2.    Předpokládá pojem „žaloba“, o kterou se „opírá“ žalobce, podobně jako kritérium používané pro rozlišení, zda žaloba spadá pod oblast „smlouvy nebo nároky ze smlouvy“ ve smyslu čl. 5 odst. 1) nařízení Brusel I, nebo do oblasti „deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti“ ve smyslu čl. 5 odst. 3) téhož nařízení (C-59/19, bod 32), ověření, zda je výklad dobrovolně přijatého právního závazku nezbytný pro posouzení základu žaloby?

3.    Spadá soudní žaloba, kterou se žalobce domáhá rozhodnutí, že je vlastníkem věci, kterou drží na základě dvou kupních smluv, z nichž první byla uzavřena původním spoluvlastníkem této věci (manželem žalovaného, rovněž původním spoluvlastníkem) s prodávajícím žalobce, a druhá z nich byla uzavřena mezi dvěma posledně uvedenými, pod oblast „smlouvy nebo nároky ze smlouvy“ ve smyslu čl. 5, 1) nařízení Brusel I?

a.    Liší se odpověď na tuto otázku, pokud žalovaný tvrdí, že první smlouva nebyla smlouvou kupní, ale smlouvou o úschově?

b.    Pokud jeden z těchto případů spadá pod oblast „smlouvy nebo nároků ze smlouvy“, která se smluv má být zohledněna pro určení místa plnění závazku, který je základem žaloby?

4.     Musí být článek 4 nařízení (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) 2 , vykládán tak, že se použije na případ uvedený ve třetí předběžné otázce, a pokud ano, která ze smluv má být zohledněna?

____________

1 Úř. věst. 2001, L 12, s. 1.

2 Úř. věst. 2008, L 177, s. 6.