Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Bruxelles (Belgicko) 26. apríla 2021 – AB, AB-CD/Z EF

(vec C-265/21)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel de Bruxelles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: AB, AB-CD

Žalovaný: Z EF

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa pojem „zmluvné veci“ v zmysle článku 5 ods. 1 nariadenia č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach1 (ďalej len „nariadenie Brusel I“):

a)    vykladať v tom zmysle, že ukladá povinnosť preukázať existenciu právneho záväzku slobodne prevzatého jednou osobou voči druhej, na ktorom sa zakladá žaloba žalobcu, a to aj v prípade, že žalovaný neprevzal záväzok slobodne a/alebo ho neprevzal vo vzťahu k žalobcovi?

b)    V prípade kladnej odpovede, aká úzka má byť väzba medzi slobodne prevzatým právnym záväzkom a žalobcom a/alebo žalovaným?

2.    Znamená pojem „žaloba“, o ktorý „sa opiera“ žalobca, rovnako ako kritérium použité na rozlíšenie, či žaloba patrí do oblasti zmluvných vecí v zmysle článku 5 ods. 1 nariadenia Brusel I, alebo do oblasti „vecí nárokov z mimozmluvnej zodpovednosti“ v zmysle článku 5 ods. 3 toho istého nariadenia (C-59/19, bod 32), že treba overiť, či je výklad slobodne prevzatého právneho záväzku nevyhnutný na posúdenie dôvodnosti žaloby?

3.    Patrí žaloba, ktorou sa žalobca domáha rozhodnutia, že je majiteľom veci, ktorú má vo vlastníctve, na základe dvoch kúpnych zmlúv, z ktorých prvú uzavrel pôvodný spolumajiteľ tejto veci (manžel žalovanej, tiež pôvodný spolumajiteľ) s predávajúcou žalobcovi, a druhú uzavreli medzi sebou predávajúca a žalobca, patrí do oblasti zmluvných vecí veci v zmysle článku 5 ods. 1 nariadenia Brusel I?

a)    Bude odpoveď iná, ak sa žalovaný odvoláva na skutočnosť, že prvá zmluva nie je kúpnou zmluvou, ale zmluvou o úschove?

b)    Ak jeden z týchto prípadov patrí do oblasti zmluvných vecí, ktorá zmluva sa má vziať do úvahy na určenie miesta zmluvného plnenia, ktoré je predmetom žaloby?

4.    Má sa článok 4 nariadenia (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I)2 vykladať v tom zmysle, že sa uplatní na prípad uvedený v tretej prejudiciálnej otázke a ak áno, ktorá zmluva sa má vziať do úvahy?

____________

1 Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42.

2 Ú. v. EÚ L 177, 2008, s. 6.