Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d’appel de Bruxelles (Belgija) 26. aprila 2021 – AB, AB-CD/Z EF

(Zadeva C-265/21)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d’appel de Bruxelles

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: AB, AB-CD

Tožena stranka: Z EF

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba pojem „zadeve v zvezi s pogodbenimi razmerji“ v smislu člena 5(1) Uredbe št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah1 (v nadaljevanju: uredba Bruselj I):

a.    razlagati tako, da je treba ugotoviti pravno obveznost, ki jo je ena oseba prostovoljno sprejela v razmerju do druge in na kateri temelji tožba tožeče stranke, tudi če tožena stranka te obveznost ni sprejela prostovoljno in/ali le-ta ni bila tako sprejeta v razmerju do tožeče stranke?

b.    Če je odgovor pritrdilen, kakšna mora biti povezanost med prostovoljno sprejeto pravno obveznostjo ter tožečo stranko in/ali toženo stranko?

2.    Ali „temelj“ „tožbe“ tožeče stranke pomeni, da je treba – tako kot pri merilu za razlikovanje, ali tožba spada med zadeve v zvezi s pogodbenimi razmerji v smislu člena 5(1) Uredbe Bruselj I ali zadeve v zvezi z „delikti ali kvazidelikti“ v smislu člena 5(3) iste uredbe (C-59/19, točka 32) – preveriti, ali je razlaga prostovoljno sprejete pravne obveznosti nujna za presojo temelja tožbe?

3.    Ali tožba, s katero tožeča stranka predlaga ugotovitev, da je lastnica stvari v njeni posesti na podlagi dveh prodajnih pogodb, in sicer prve, ki jo je prvotni lastnik te stvari (zakonec tožene stranke, prav tako prvotni solastnik) sklenil s prodajalcem tožeče stranke, in druge pogodbe med zadnjenavedenima, spada med zadeve v zvezi s pogodbenimi razmerji v smislu člena 5(1) Uredbe Bruselj I?

a.    Ali je odgovor drugačen, če tožena stranka zatrjuje, da prva pogodba ni bila prodajna pogodba, ampak pogodba o depozitu?

b.    Če eden od navedenih primerov spada med zadeve v zvezi s pogodbenimi razmerji, katero pogodbo je treba upoštevati pri določitvi kraja obveznosti, na kateri temelji zahtevek?

4.     Ali je treba člen 4 Uredbe Sveta (ES) št. 593/2008 z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja2 (Rim I) razlagati tako, da se uporablja za primer, na katerega se nanaša tretje vprašanje za predhodno odločanje, in katero pogodbo je treba upoštevati?

____________

1     UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42.

2     UL, L 177, str. 6.