Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d’appel de Bruxelles (Belgien) den 26 april 2021 – AB, AB-CD mot Z EF

(Mål C-265/21)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d’appel de Bruxelles

Parter i det nationella målet

Klagande: AB, AB-CD

Motpart: Z EF

Tolkningsfrågor

Ska begreppet ”talan [som] avser avtal” i den mening som avses i artikel 5.1 i förordning nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område1 (nedan kallad Bryssel I-förordningen)

a)     tolkas som ett krav på att fastställa en rättslig förpliktelse som en person frivilligt har åtagit sig gentemot en annan person och på vilken kärandens talan grundar sig, även om svaranden och/eller käranden inte frivilligt har samtyckt till förpliktelsen?

b)     Om denna fråga besvaras jakande, hur nära måste anknytningen vara mellan den frivilligt åtagna rättsliga förpliktelsen och käranden och/eller svaranden?

2)    Innebär begreppet ”talan” och det som käranden ”grundar sig på”, i likhet med det kriterium som används för att fastställa huruvida en talan avser avtal i den mening som avses i artikel 5.1 i Bryssel I-förordningen eller ”skadestånd utanför avtalsförhållanden” i den mening som avses i artikel 5.3 i samma förordning (C-59/19, punkt 32), att det ska utföras en prövning av om det är nödvändigt att tolka den frivilligt åtagna rättsliga förpliktelsen för att kunna bedöma grunden för talan?

3)    Ska en talan om fastställelse av att käranden är ägare till lös egendom som käranden innehar med stöd av två försäljningsavtal, det vill säga ett första avtal som har ingåtts av den ursprunglige samägaren (svarandens make, även han den ursprungliga samägaren) med kärandens säljare och ett andra avtal mellan käranden och nämnda säljare, anses utgöra en talan som avser avtal i den mening som avses i artikel 5.1 i Bryssel I-förordningen?

a)     Blir svaret ett annat om svaranden gör gällande att det första avtalet inte var ett köpeavtal utan ett depositionsavtal?

b)     Om någon av dessa situationer ska anses avse avtal, vilket avtal ska användas för att fastställa uppfyllelseorten för den förpliktelse som talan avser?

Ska artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)2 tolkas så, att den är tillämplig i det fall som avses i den tredje tolkningsfrågan och vilket avtal ska i så fall beaktas?

____________

1 EGT L 12, 2001, s. 1.

2 EUT L 177, 2008, s. 6.