Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Върховен касационен съд (България) на 19 януари 2021 година – „КОНСЕРВИНВЕСТ“ ООД / „БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ“ ООД

(Дело C-35/21)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Върховен касационен съд

Страни в главното производство

Касатор: „КОНСЕРВИНВЕСТ“ ООД

Ответник: „БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ“ ООД

Преюдициален въпрос

Допуска ли разпоредбата на чл.9 от Регламент (ЕС) № 1151/20121 на Европейския Парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни, съществуването, извън хипотезите на временна закрила, уредени в същата разпоредба, на национална система за регистрация и закрила на географските указания за селскостопански продукти и храни, обхванати от Регламента, и дава ли възможност на държавите членки да прилагат други, успоредно действащи норми на национално равнище (подобно на паралелния режим на търговските марки), уреждащи спорове относно осъществени нарушения на правото върху такова географско указание между местни търговци, произвеждащи и реализиращи селскостопански продукти и храни, включени в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г., на територията на държавата членка по регистрация на географското указание.

____________

1 Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

OB 2012, L 343, стр. 1