Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. siječnja 2021. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / Ryanair DAC

(predmet C-33/21)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte suprema di cassazione

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Tuženik: Ryanair DAC

Prethodna pitanja

Može li se izraz „osoba uglavnom zaposlena na državnom području države članice u kojoj boravi” iz članka 14. stavka 2. točke  (a) podtočke ii. [Uredbe br. 1408/711 , kako je izmijenjena], tumačiti na način kao što se tumači izraz koji se (u području pravosudne suradnje u građanskim i sudskim stvarima te u području pojedinačnih ugovora o radu (Uredba (EZ) br. 44/20012 )) u članku 19. točki 2. podtočki (a) [potonje uredbe] definira kao „mjest[o] u kojemu zaposlenik obično obavlja posao”, također u području zrakoplovstva i letačkog osoblja (Uredba (EEZ) br. 3922/913 ), kao što se to navodi u sudskoj praksi Suda Europske unije istaknutoj u obrazloženju?

____________

1     Uredba Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL 1971., L 149, str. 2.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 5., str. 7.)

2     Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2001., L 12, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 30.)

3     Uredba (EEZ) br. 3922/91 Vijeća o usklađivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva (SL 1991., L 373, str. 4.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 25., str. 3.)