Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Hannover (Германия), постъпило на 20 март 2019 г. — EZ/Bundesrepublik Deutschland

(Дело C-238/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Hannover

Страни в главното производство

Жалбоподател: EZ

Ответник: Bundesrepublik Deutschland

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 9, параграф 2, буква д) от Директива 2011/95/ЕС1 да се тълкува в смисъл, че „отказ[ът] да бъде отбита военна служба в случай на военни действия“ не изисква засегнатото лице да е направило този отказ в официално производство за отказ, когато правото на държавата по произход не предвижда право на отказ от военна служба?

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

Закриля ли член 9, параграф 2, буква д) от Директива 2011/95/ЕС с израза „отказ да бъде отбита военна служба в случай на военни действия“ и лица, които след изтичане на срока на отлагане на военната служба не се явяват пред военната администрация на държавата по произход и чрез бягство се отклоняват от задължителното набиране за военна служба?

При утвърдителен отговор на втория въпрос:

Трябва ли член 9, параграф 2, буква д) от Директива 2011/95/ЕС да се тълкува в смисъл, че за задължено за военна служба лице, което не знае бъдещото си военно разпределение, военната служба сама по себе си „би предполагала“, пряко или непряко, „извършването на престъпления или на деяния, попадащи в приложното поле на основанията за експулсиране, посочени в член 12, параграф 2“, тъй като въоръжените сили в неговата държава по произход многократно и системно извършват такива престъпления или действия, като набират такива лица за военна служба?

Трябва ли член 9, параграф 3 от Директива 2011/95/ЕС да се тълкува в смисъл, че при преследване по член 9, параграф 2, буква д) от Директива 2011/95/ЕС в съответствие с член 2, буква г) от Директива 2011/95/ЕС между мотивите, посочени в член 10 от Директивата, и действията на преследване по член 9, параграфи 1 и 2 от нея или липсата на закрила срещу такива действия трябва да има връзка?

При утвърдителен отговор на четвъртия въпрос: трябва ли да се приеме, че връзката по смисъла на член 9, параграф 3 във връзка с член 2, буква г) от Директива 2011/95/ЕС между преследването поради наказателно преследване или наказания за отказ да бъде отбита военна служба и мотивите за преследване вече е налице, когато наказателното преследване или наказанията се свързват с отказа?

____________

1     Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 337, 2011 г., стр. 9).