Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 20.3.2019 – EZ v. Saksan valtio, jota edustaa Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

(asia C-238/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Hannover

Pääasian asianosaiset

Kantaja: EZ

Vastaaja: Saksan valtio, jota edustaa Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2011/95/EU1 9 artiklan 2 kohdan e alakohtaa tulkittava siten, että ”kieltäyty[minen] asepalveluksesta selkkauksessa” ei edellytä, että asianomainen henkilö on kieltäytynyt asepalveluksesta muodollisessa kieltäytymismenettelyssä, kun alkuperämaan oikeudessa ei säädetä oikeudesta kieltäytyä asepalveluksesta?

Jos ensimmäiseen kysymykseen on vastattava myöntävästi:

Suojataanko direktiivin 2011/95/EU 9 artiklan 2 kohdan e alakohdassa säädetyllä ”kieltäyty[misellä] asepalveluksesta selkkauksessa” myös henkilöitä, jotka asepalveluksen lykkäyksen päätyttyä eivät ole alkuperämaan sotilashallinnon käytettävissä ja pakenemalla välttävät sen, että heidät pakotettaisiin asepalvelukseen?

Jos toiseen kysymykseen on vastattava myöntävästi:

Onko direktiivin 2011/95/EU 9 artiklan 2 kohdan e alakohtaa tulkittava siten, että sellaisen asevelvollisen, joka ei tiedä tulevaa palveluspaikkaansa, asepalveluksen suorittaminen sisältäisi suoraan tai välittömästi ”12 artiklan 2 kohdassa säädettyjen poissulkemisen perusteiden soveltamisalaan kuuluvia rikoksia tai tekoja” jo pelkästään siksi, että hänen alkuperämaansa asevoimat toistuvasti ja systemaattisesti syyllistyvät tällaisiin rikoksiin tai tekoihin asevelvollisten voimin?

Onko direktiivin 2011/95/EU 9 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että myös direktiivin 2011/95/EU 9 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitetun vainon tapauksessa direktiivin 2011/95/EU 2 artiklan d alakohdan mukaan direktiivin 2011/95/EU 10 artiklassa mainittujen syiden ja direktiivin 2011/95/EU 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen vainoksi katsottavien tekojen tai teot estävän suojelun puuttumisen välillä on oltava yhteys?

Siinä tapauksessa, että neljänteen kysymykseen on vastattava myöntävästi: täyttyykö direktiivin 2011/95/EU 9 artiklan 3 kohdassa, tulkittuna yhdessä direktiivin 2 artiklan d alakohdan kanssa, tarkoitettu edellytys yhteydestä sellaisen vainon, joka perustuu syytteeseen panemiseen tai rankaisemiseen asepalveluksesta kieltäytymisen johdosta, ja vainon syyn välillä jo silloin, kun kieltäytyminen johtaa syytteeseen panemiseen tai rankaisemiseen?

____________

1 Vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle 13.12.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/95/EU (EUVL 2011, L 337, s. 9).