Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 11. listopadu 2020 – Reprensus GmbH v. S-V Pavlovi Trejd EOOD

(Věc C-591/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastnice původního řízení

Žalobkyně a navrhovatelka v řízení o opravném prostředku „Revision: Reprensus GmbH

Žalovaná a odpůrkyně v řízení o opravném prostředku „Revision: S-V Pavlovi Trejd EOOD

Předběžná otázka

Musí být čl. 7 bod 1 písm. a) a bod 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech1 vykládány v tom smyslu, že k soudu příslušnému ve věci deliktní odpovědnosti lze podat žalobu na náhradu škody v případě, že žalobce uzavřel kupní smlouvu a uhradil kupní cenu na základě klamavého jednání?

____________

1 Úř. věst. 2012, L 351, s. 1.