Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 11 november 2020 – Reprensus GmbH mot S-V Pavlovi Trejd EOOD

(Mål C-591/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Reprensus GmbH

Motpart: S-V Pavlovi Trejd EOOD

Tolkningsfråga

Ska artikel 7.1 a och 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område1 tolkas på så sätt att domstols behörighet att pröva en talan som avser skadestånd utanför avtalsförhållanden omfattar en talan som avser skadestånd när käranden har vilseletts att ingå ett köpeavtal och betala köpeskillingen?

____________

1 EUT L 351, 2012, s. 1.