Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Østre Landsret (Denemarken) op 9 november 2020 – Ligebehandlingsnævnet als vertegenwoordiger van A / HK/Danmark en HK/Privat

(Zaak C-587/20)

Procestaal: Deens

Verwijzende rechter

Østre Landsret

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Ligebehandlingsnævnet als vertegenwoordiger van A

Verwerende partijen: HK/Danmark en HK/Privat

Interveniënte aan de zijde van verwerende partij: Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Prejudiciële vraag

„Moet artikel 3, lid 1, onder a), van de werkgelegenheidsrichtlijn1 aldus worden uitgelegd dat deze richtlijn in de [in het verzoek om een prejudiciële beslissing] beschreven omstandigheden van toepassing is op een politiek gekozen sectorvoorzitter van een vakbond?”

____________

1 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PB 2000, L 303, blz. 16).