Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 8 декември 2022 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof ― Германия) ― TU, RE/Google LLC

(Дело C-460/20)1

(Преюдициално запитване — Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни — Директива 95/46/ЕО — Член 12, буква б) — Член 14, първа алинея, буква а) — Регламент (ЕС) 2016/679 — Член 17, параграф 3, буква a): — Лице, което управлява интернет търсачка — Търсене по името на лице — Показване в списъка с резултатите при търсене, на връзка, която насочва към статии, съдържащи информация, за която се твърди, че е неистинна — Визуализиране под формата на миниатюрни изображения (thumbnails) на снимки, илюстриращи тези статии в списъка с резултатите при търсене на изображения — Искане за премахване, подадено до лицето, което управлява интернет търсачката — Претегляне на основните права — Членове 7, 8, 11 и 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Задължения и отговорности на лицето, което управлява интернет търсачката, що се отнася до обработването на искане за премахване от резултатите при търсене — Тежест на доказване за лицето, поискало премахването от резултатите при търсене)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподатели: TU, RE

Ответник: Google LLC

Диспозитив

Член 17, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

следва да се тълкува в смисъл, че

при претеглянето между правата, посочени в членове 7 и 8 от Хартата, от една страна, и тези, посочени в член 11 от Хартата, от друга страна, което претегляне следва да се извърши за целите на разглеждането на отправено до лицето, което управлява интернет търсачка, искане за премахване от резултатите при търсене, което е относно заличаването от списъка с тези резултати на връзка, насочваща към съдържание, което включва твърдения, смятани за неистинни от подалото искането лице, посоченото премахване от резултатите при търсене следва да се извърши само при условие че на въпроса относно истинността на съдържанието, към което се препраща, е даден поне индикативен отговор в рамките на производство по иск, предявен от това лице срещу доставчика на съдържанието.

Член 12, буква б) и член 14, първа алинея, буква а) от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, както и член 17, параграф 3, буква а) от Регламент (EС) 2016/679

следва да се тълкуват в смисъл, че

при претеглянето между правата и интересите, което следва да се извърши между правата, посочени в членове 7 и 8 от Хартата, от една страна, и тези, посочени в член 11 от Хартата, от друга страна, което претегляне следва да се извърши за целите на разглеждането на отправено до лицето, което управлява интернет търсачка, искане за заличаване от резултатите при търсене на изображения, извършено въз основа на името на физическо лице, вследствие на което се визуализират негови снимки под формата на миниатюрни изображения, следва да се държи сметка за информативната стойност на тези снимки, независимо от контекста на тяхната публикация на интернет страницата, откъдето те са изтегляни, но като се вземе предвид всеки текстов елемент, който съпътства пряко визуализирането на тези снимки в резултатите при търсене и който може да предостави разяснения относно информативната стойност на тези снимки.

____________

1     ОВ C 443, 21.12.2020 г.