Language of document : ECLI:EU:T:2018:243

Решение на Общия съд (шести състав) от 3 май 2018 г. —
J-M.E.V. e hijos/EUIPO — Masi (MASSI)

(Дело T2/17)

„Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Заявка за словна марка на Европейския съюз „MASSI“ — По-ранна национална словна марка „MASI“ — Член 56, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 63, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Сила на пресъдено нещо — Член 53, параграф 1, буква a) и член 8, параграф 2, буква в) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 60, параграф 1, буква a) и член 8, параграф 2, буква в) от Регламент 2017/1001) — Общоизвестна марка по смисъла на член 6, второ от Парижката конвенция“

1.      Марка на Европейския съюз — Отказ, отмяна и недействителност — Искане за обявяване на недействителност — Допустимост — Условия

(член 56, параграф 3 от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 24)

2.      Mарка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, общоизвестна в държава членка — Условия

(член 8, параграф 2, буква в) и член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 40 и 75)

3.      Mарка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, общоизвестна в държава членка — Вероятност от объркване с по-ранната марка — Словни марки „MASSI“ и „MASI“

(член 8, параграф 2, буква в) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 43, 76 и 77)

4.      Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, която се ползва с репутация — Защита на по-ранната марка с репутация, обхващаща и стоки или услуги, които не са сходни — Условия — Репутация на марката в държавата членка или в Съюза — Понятие — Критерии за преценка

(член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 53 и 54)

5.      Mарка на Европейския съюз — Производство по обжалване — Обжалване пред съда на Съюза — Компетентност на Общия съд — Контрол за законосъобразност на решенията на апелативните състави — Вземане предвид от Общия съд на съображения от правна и фактическа страна, които не са били посочени преди това пред отделите на Службата — Изключване

(член 65 от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 81)

6.      Mарка на Европейския съюз — Производство по обжалване — Обжалване пред съда на Съюза — Възможност за Общия съд да измени обжалваното решение — Граници

(член 65 от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 82)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на EUIPO от 4 октомври 2016 г. (преписка R 793/2015‑1), постановено в производство за обявяване на недействителност със страни г‑н Masi и J-M.‑E.V. e hijos

Диспозитив

1)

Отменя решението на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 4 октомври 2016 г. (преписка R 793/2015‑1).

2)

EUIPO понася, наред с направените от нея съдебни разноски, и тези на J-M.‑E.V. e hijos, SRL.

3)

Г‑н Alberto Masi понася направените от него съдебни разноски.