Language of document : ECLI:EU:T:2018:243





Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 3. maija spriedums –
JM.E.V. e hijos/EUIPO – Masi (“MASSI”)

(lieta T2/17)

Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “MASSI” reģistrācijas pieteikums – Agrāka valsts vārdiska preču zīme “MASI” – Regulas (EK) Nr. 207/2009 56. panta 3. punkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 63. panta 3. punkts) – “Res judicata” spēks – Regulas Nr. 207/2009 53. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 8. panta 2. punkta c) apakšpunkts (tagad – Regulas 2017/1001 60. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 8. panta 2. punkta c) apakšpunkts) – Plaši pazīstama preču zīme Parīzes konvencijas 6.a panta izpratnē

1.      Eiropas Savienības preču zīme – Atteikšanās, atcelšana un spēkā neesamība – Pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu – Pieņemamība – Nosacījumi

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 56. panta 3. punkts)

(skat. 24. punktu)

2.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas identiskas vai līdzīgas dalībvalstī plaši pazīstamas preču zīmes īpašnieka iebildumi – Nosacījumi

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 2. punkta c) apakšpunkts un 53. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

(skat. 40., 75. punktu)

3.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas identiskas vai līdzīgas dalībvalstī plaši pazīstamas preču zīmes īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja – Vārdiskas preču zīmes “MASSI” un “MASI”

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

(skat. 43., 76., 77. punktu)

4.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas identiskas vai līdzīgas preču zīmes, kam ir reputācija, īpašnieka iebildumi – Agrākas preču zīmes ar reputāciju paplašināta aizsardzība attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas nav līdzīgi – Nosacījumi – Preču zīmes reputācija dalībvalstī vai Savienībā – Jēdziens – Vērtēšanas kritēriji

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts)

(skat. 53., 54. punktu)

5.      Eiropas Savienības preču zīme – Apelācijas process – Prasība Savienības tiesā – Vispārējās tiesas kompetence – Apelācijas padomju lēmumu tiesiskuma pārbaude – Tiesisku un faktisku apstākļu, kas iepriekš nav tikuši izvirzīti Biroja instancēs, ņemšana vērā Vispārējā tiesā – Izslēgšana

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 65. pants)

(skat. 81. punktu)

6.      Eiropas Savienības preču zīme – Apelācijas process – Prasība Savienības tiesā – Vispārējās tiesas tiesības grozīt apstrīdēto lēmumu – Robežas

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 65. pants)

(skat. 82. punktu)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2016. gada 4. oktobra lēmumu lietā R 793/2015‑1 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp A. Masi un JM.E.V. e hijos.

Rezolutīvā daļa

1)

Atcelt Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Apelācijas pirmās padomes 2016. gada 4. oktobra lēmumu lietā R 793/2015‑1.

2)

EUIPO sedz savus, kā arī atlīdzina J‑M.‑E.V. e hijos, SRL tiesāšanās izdevumus.

3)

Alberto Masi sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.