Language of document :

Решение на Общия съд от 3 май 2018 г. — J-M.-E.V. e hijos/EUIPO – Masi (MASSI)

(Дело T-2/17)1

(Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Заявка за словна марка на Европейския съюз „MASSI“ — По-ранна национална словна марка „MASI“ — Член 56, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 63, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Сила на пресъдено нещо — Член 53, параграф 1, буква a) и член 8, параграф 2, буква в) от Регламент № 207/2009 [понастоящем член 60, параграф 1, буква a) и член 8, параграф 2, буква в) от Регламент 2017/1001] — Общоизвестна марка по смисъла на член 6а от Парижката конвенция)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: J-M.-E.V. e hijos, SRL (Гранойерс, Испания) (представители: M. Ceballos Rodríguez и J. Güell Serra, avocats)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представители: S. Palmero Cabezas и D. Walicka)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Alberto Masi (Милано, Италия) (представители : C. Ceriani, S. Giudici и A. Ferreri, avocats)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на EUIPO от 4 октомври 2016 г. (преписка R 793/2015-1) относно производство по обявяване на недействителност със страни M. Masi и J-M.-E.V. e hijos

Диспозитив

Отменя решението на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 4 октомври 2016 г. (преписка R 793/2015-1).

EUIPO понася освен направените от нея разноски и разноските, направени от J-M.-E.V. e hijos, SRL.

Г-н Alberto Masi понася направените от него съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 63, 27.2.2017 г.