Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 3. mája 2018 – J-M.-E.V. e hijos/EUIPO – Masi (MASSI)

(vec T-2/17)1

(„Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MASSI – Staršia národná slovná ochranná známka MASI – Článok 56 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 63 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1001) – Právna sila rozhodnutej veci – Článok 53 ods. 1 písm. a) a článok 8 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 60 ods. 1 písm. a) a článok 8 ods. 2 písm. c) nariadenia 2017/1001) – Ochranná známka všeobecne známa v zmysle článku 6 bis Parížskeho dohovoru“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: J-M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Španielsko) (v zastúpení: M. Ceballos Rodríguez a J. Güell Serra, avocats)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: S. Palmero Cabezas a D. Walicka, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Alberto Masi (Miláno, Taliansko) (v zastúpení: C. Ceriani, S. Giudici a A. Ferreri, avocats)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 4. októbra 2016 (R 793/2015-1), týkajúceho sa konania o vyhlásenie neplatnosti, ktorého účastníkmi boli A. Masi a J-M.-E.V. e hijos

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zo 4. októbra 2016 (R 793/2015-1) sa zrušuje.

2.    EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinné nahradiť trovy konania, ktoré vznikli J-M.-E.V. e hijos, SRL.

3.    Alberto Masi znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 63, 27.2.2017.