Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 22. októbra 2020 – UAB Tiketa/M.Š., VšĮ Baltic Music

(vec C-536/20)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Dovolateľ: UAB Tiketa

Ďalší účastníci konania o dovolaní: M.Š., VšĮ Baltic Music

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa pojem obchodník definovaný v článku 2 ods. 2 smernice 2011/831 vykladať v tom zmysle, že osobu konajúcu ako sprostredkovateľ pri kúpe vstupenky spotrebiteľom možno považovať za obchodníka, ktorý je povinný dodržiavať povinnosti uvedené v smernici 2011/83, a teda za zmluvnú stranu kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách, proti ktorému môže spotrebiteľ podať žalobu alebo uplatniť nárok?

1.1.    Je pri výklade pojmu obchodník definovaného v článku 2 ods. 2 smernice 2011/83 významné, či osoba, ktorá pri kúpe vstupenky spotrebiteľom koná ako sprostredkovateľ tomuto spotrebiteľovi, predtým ako uzavrel zmluvu na diaľku, poskytla jasným a zrozumiteľným spôsobom všetky informácie o hlavnom obchodníkovi uvedené v článku 6 ods. 1 písm. c) a d) smernice 2011/83?

1.2.    Považuje sa skutočnosť sprostredkovania za oznámenú v prípade, ak osoba zúčastnená na procese kúpy vstupenky, predtým ako spotrebiteľ uzavrie zmluvu na diaľku, uvedie meno a právnu formu hlavného obchodníka, ako aj informácie, že hlavný obchodník nesie plnú zodpovednosť za podujatie, jeho kvalitu a obsah a informácie uvedené o podujatí, a uvedie, že sama koná iba ako distribútor vstupeniek a že je oznámený zástupca obchodníka?

1.3.    Môže sa pojem obchodník definovaný v článku 2 ods. 2 smernice 2011/83 vykladať v tom zmysle, že vzhľadom na právny vzťah dvojitej služby (distribúcia vstupeniek a organizácia podujatia) medzi zmluvnými stranami za obchodníkov je možné považovať predajcu vstupeniek a aj organizátora podujatia, t. j. zmluvné strany spotrebiteľskej zmluvy?

2.    Má sa požiadavka na poskytovanie informácií a ich sprístupňovanie spotrebiteľovi v jasnom a zrozumiteľnom jazyku uvedená v článku 8 ods. 1 smernice 2011/83 vykladať a uplatňovať takým spôsobom, že povinnosť informovať spotrebiteľa sa považuje za riadne splnenú, ak sú tieto informácie uvedené v pravidlách sprostredkovateľa o poskytovaní služieb sprístupnených spotrebiteľovi na webstránke tiketa.lt, predtým ako spotrebiteľ uskutoční platbu, ktorou potvrdí, že sa oboznámil s pravidlami sprostredkovateľa o poskytovaní služieb a záväzkom dodržiavať ich ako súčasť podmienok transakcie uzatváranej prostredníctvom takzvanej „click-wrap“ zmluvy, t. j. aktívnym zaškrtnutím konkrétneho políčka v on-line systéme a kliknutím na konkrétny odkaz?

2.1.    Má pri výklade a uplatňovaní tejto požiadavky význam, že tieto informácie sa neposkytujú na trvalom nosiči a že neexistuje následné potvrdenie zmluvy, ktoré obsahuje všetky potrebné informácie podľa článku 6 ods. 1 smernice 2011/83 na trvalom nosiči, ako to vyžaduje článok 8 ods. 7 smernice 2011/83?

2.2.    Tvorí podľa článku 6 ods. 5 smernice 2011/83 táto informácia uvedená v pravidlách sprostredkovateľa o poskytovaní služieb neoddeliteľnú súčasť zmluvy na diaľku bez ohľadu na skutočnosť, že sa tieto informácie neposkytujú na trvalom nosiči a/alebo že neexistuje následné potvrdenie zmluvy na trvalom nosiči?

____________

1 Ú. v. EÚ L 304, 2011, s. 64.