Language of document :

Az Obvodní soud pro Prahu 1 (Cseh Köztársaság) által 2021. március 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Správa železnic, státní organizace kontra České dráhy a.s. és társai

(C-221/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Obvodní soud pro Prahu 1

Az alapeljárás felei

Felperes: Správa železnic, státní organizace

Alperesek: České dráhy a.s., PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s., PDV RAILWAY a.s., KŽC Doprava, s.r.o.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Megfelel-e a módosított zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (a polgári perrendtartásról szóló 99/1963. sz. törvény, a továbbiakban: o.s.ř.) ötödik részében foglalthoz hasonló nemzeti szabályozás az igazgatási szervezet határozatának az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 (a továbbiakban: 2012/34 irányelv) 56. cikkének (10) bekezdése szerinti bírósági felülvizsgálatával szemben támasztott követelményeknek?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, értelmezhető-e úgy a 2012/34 irányelv 56. cikkének (10) bekezdése, hogy az igazgatási szervezet határozatának bírósági felülvizsgálata az o.s.ř. 99. §-ának megfelelően perbeli egyezséggel is zárulhat?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén lehetővé teszik-e az egy, a vasúti ágazatra vonatkozó nemzeti igazgatási szervezet létrehozásának a 2012/34 irányelv 55. cikkének (1) bekezdésében, az igazgatási szervezet feladatainak a 2012/34 irányelv 56. cikkének (2), (6), (11) és (12) bekezdésében, valamint az igazgatási szervezetek közötti együttműködésnek a 2012/34 irányelv 57. cikkének (2) bekezdésében foglalt követelményei, hogy az igazgatási szervezet ügy érdemében hozott határozatainak helyébe különböző rendes bíróságok olyan határozatai lépjenek, amelyeket nem köt az igazgatási szervezet által megállapított tényállás?

____________

1     HL 2012. L 343., 32. o.