Language of document :

2021 m. balandžio 6 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Italy Emergenza Cooperativa Sociale / Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

(Byla C-214/21)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas ir apeliantas: Italy Emergenza Cooperativa Sociale

Atsakovė ir kita apeliacinio proceso šalis: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

Dalyvaujant: ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Odv

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Direktyvos 2014/24/ES1 10 straipsnio h punktą ir šios direktyvos 28 konstatuojamąją dalį draudžiami tokie nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta, kad ligonių vežimo ypatingos skubos ir skubos atvejais paslaugas pagal sutartis pirmenybės tvarka gali teikti tik savanorišką veiklą vykdančios organizacijos, kurios yra ne trumpiau kaip šešis mėnesius įregistruotos Italijos bendrajame trečiojo sektoriaus registre, priklauso šio sektoriaus asociacijų tinklui ir yra patvirtintos pagal taikytinus regioninius teisės aktus (jei yra), jeigu dėl paslaugos ypatybių tiesiogiai sudarant sutartis yra užtikrinamas paslaugos teikimas pagal sistemą, kuria veiksmingai siekiama socialinių ir solidarumo tikslų, užtikrinant ekonominį veiksmingumą ir tinkamumą bei laikantis skaidrumo ir nediskriminavimo principų, ir nenumatoma galimybė, kad tokias paslaugas galėtų teikti kitos ne pelno organizacijos, visų pirma socialiniai kooperatyvai – pelno nesiekiančios socialinės įmonės, įskaitant socialinius kooperatyvus, kurie savo nariams paskirsto apyvartai proporcingas išmokas, susijusias su visuotinės svarbos veikla, kaip tai suprantama pagal Decreto legislativo 112 del 2017 (2017 m. Įstatyminis dekretas Nr. 112) 3 straipsnio 2a dalį?

____________

1 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014, p. 65).