Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Spanien) den 6 april 2021 – Zulima mot Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

(Mål C-215/21)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria

Parter i det nationella målet

Kärande: Zulima

Svarande: Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

Tolkningsfråga

När en konsument framför ett klagomål beträffande ett oskäligt avtalsvillkor enligt direktiv 93/13/EG1 och förlikning ingås utom rätta, följer det av artikel 22 i Ley de Enjuiciamiento Civil (civilprocesslagen) att konsumenten ska bära kostnaderna för förfarandet, oberoende av säljarens eller leverantörens tidigare agerande varvid denne har underlåtit att efterkomma tidigare framförda krav. Utgör denna spanska processregel ett betydande hinder som kan avhålla konsumenterna från att utöva sin rätt till en effektiv domstolsprövning av huruvida avtalsvillkoret är oskäligt, i strid med effektivitetsprincipen och artikel 6.1 jämförd med artikel 7.1 i direktiv 93/13?

____________

1     Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 1993, s. 29).