Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 6. aprīlī iesniedza Curtea de Apel Ploieşti (Rumānija) – Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, YN/Consiliul Superior al Magistraturii

(Lieta C-216/21)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Ploiești

Pamatlietas puses

Prasītāji: Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” un YN

Atbildētāja: Consiliul Superior al Magistraturii

Prejudiciālie jautājumi

Vai sadarbības un pārbaudes mehānisms (SPM), kas ir izveidots ar Komisijas Lēmumu 2006/928/EK (2006. gada 13. decembris) 1 , ir uzskatāms par Eiropas Savienības iestādes pieņemtu aktu LESD 267. panta izpratnē, kura interpretāciju var lūgt Eiropas Savienības Tiesai? Vai ar Eiropas Komisijas Lēmumu 2006/928/EK (2006. gada 13. decembris) izveidotā SPM saturs, būtība un darbība laikā ietilpst Līguma par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai, ko Rumānija 2005. gada 25. aprīlī parakstīja Luksemburgā, piemērošanas jomā? Vai saistībā ar SPM sagatavotajos ziņojumos formulētās prasības Rumānijai ir saistošas?

Vai Līguma par Eiropas Savienību (LES) 19. panta 1. [punkta] otrajā [daļā] un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā, kā arī Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā noteiktais tiesu neatkarības princips, ar atsauci uz LES 2. pantu, var tikt interpretēts tādējādi, ka tas attiecas arī uz procedūrām saistībā ar amatā esošu tiesnešu paaugstināšanu amatā?

Vai minētais princips ir apdraudēts, ja tiek izveidota paaugstināšanas amatā uz augstākas instances tiesu struktūru sistēma, kas ir balstīta tikai uz apkopojošu darbības un rīcības vērtējumu, ko ir sagatavojusi komisija, kurā ietilpst pārbaudi tiesā veicošās struktūras priekšsēdētājs un šīs struktūras tiesneši, kas atsevišķi, papildus periodiskai tiesnešu izvērtēšanai, veic gan tiesnešu izvērtēšanu viņu paaugstināšanai amatā, gan viņu taisīto spriedumu pārbaudi tiesā?

Vai Līguma par Eiropas Savienību (LES) 19. panta 1. [punkta] otrajā [daļā] un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā, kā arī Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā noteiktais tiesu neatkarības princips, ar atsauci uz LES 2. pantu, ir apdraudēts, ja Rumānijas valsts neievēro Eiropas Savienības tiesību paredzamības un tiesiskās drošības principus, pieņemot SPM un saistībā ar to sagatavotos ziņojumus un piemērojot tos vairāk nekā 10 gadus, un tad bez brīdinājuma grozot tiesnešu, kuriem nav vadošu funkciju, paaugstināšanas amatā procedūru pretēji SPM ieteikumiem?

____________

1 Komisijas Lēmums Nr. 2006/928/EK (2006. gada 13. decembris), ar ko izveido mehānismu, lai nodrošinātu sadarbību un pārliecinātos par Rumānijā sasniegto, novēršot noteiktus trūkumus tādās jomās kā tiesu sistēmas reforma un cīņa pret korupciju (OV 2006, L 354, 56. lpp.).