Language of document : ECLI:EU:F:2014:248

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 18 listopada 2014 r.

Sprawa F‑59/09 RENV

Carlo De Nicola

przeciwko

Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI)

Służba publiczna – Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia – Personel EBI – Coroczna ocena – Przepisy wewnętrzne – Postępowanie odwoławcze – Prawo do bycia wysłuchanym – Naruszenie przez komisję odwoławczą – Niezgodność z prawem decyzji komisji odwoławczej – Mobbing – Brak potrzeby orzekania w przedmiocie żądania odszkodowawczego

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, w której C. De Nicola żądał zasadniczo, po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji komisji odwoławczej Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 14 listopada 2008 r., po drugie, stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 29 kwietnia 2008 r. o awansach oraz decyzji z tego samego dnia o jego nieawansowaniu, po trzecie, stwierdzenia nieważności jego sprawozdania z oceny za 2007 r., po czwarte, stwierdzenia mobbingu, którego był, jak twierdzi, ofiarą, oraz po piąte, nakazania EBI zaprzestania tego mobbingu i naprawienia krzywdy, której C. De Nicola, jak twierdzi, doznał w związku z tym mobbingiem.

Orzeczenie:      Stwierdza się nieważność decyzji komisji odwoławczej Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 14 listopada 2008 r. Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie żądania naprawienia podnoszonej krzywdy z tytułu mobbingu. W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. Europejski Bank Inwestycyjny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez C. De Nicolę w sprawach F‑59/09, T‑264/11 P i F‑59/09 RENV.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Pracownicy Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Ocena – Sprawozdanie z oceny – Zakwestionowanie przed komisją odwoławczą Banku – Decyzja komisji w sprawie uznania się za niekompetentną w przedmiocie odwołania, bez wysłuchania zainteresowanego – Naruszenie prawa do obrony

2.      Skargi urzędników – Pracownicy Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie – Roszczenia odszkodowawcze opierające się na tych samych faktach wysuniętych w ramach dwóch odrębnych skarg – Pierwszeństwo – Zasada prawidłowego administrowania wymiarem sprawiedliwości – Brak potrzeby orzekania

1.      W ramach skargi członka personelu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na wyniki postępowania w sprawie dotyczącej go corocznej oceny komisja odwoławcza Europejskiego Banku Inwestycyjnego może uznać się za niekompetentną w przedmiocie odwołania, zgodnie z pkt 20 załącznika A do przewodnika dotyczącego postępowania w sprawie oceny wyników pracy w 2007 r., tylko w wyjątkowych przypadkach i musi poinformować o tym strony, wskazując przyczyny uznania się za niekompetentną, w szczególności gdy zachowanie jednej z nich podczas postępowania leży u podstaw tej sytuacji, przy poszanowaniu, zgodnie z pkt 10 tego załącznika, prawa do bycia wysłuchanym każdej ze stron.

Tak więc w sytuacji gdy zainteresowany nie wycofa swojego odwołania do komisji odwoławczej, fakt, że ta ostatnia uznaje się za niekompetentną, nie przestrzegając pkt 10 i pkt 20 załącznika A, z natury pozbawia zainteresowanego prawa do bycia wysłuchanym w przedmiocie różnych podnoszonych przez niego zarzutów, pozbawiając go jednej instancji kontrolnej.

(zob. pkt 51, 53, 54)

Odesłanie

Sąd Unii Europejskiej, wyrok De Nicola/EBI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, pkt 44

2.      Kiedy okoliczności oraz twierdzenia dotyczące faktów i prawa odnoszące się do tych samych faktów leżących u podstaw dwóch roszczeń odszkodowawczych wysuniętych przez tego samego skarżącego w ramach dwóch odrębnych postępowań przeciwko temu samemu pozwanemu są bardziej uszczegółowione i mają bogatszą argumentację w ramach jednej z tych skarg, i to po obu stronach postępowania, wynika z tego, że sąd Unii jest w stanie lepiej poznać i ocenić fakty leżące u podstaw wniosku o odszkodowanie w ramach omawianej sprawy. W rezultacie lepiej jest zapewnić prawidłowe zarządzanie wymiarem sprawiedliwości i skuteczną ochronę sądową w kontekście tej sprawy. Tak więc nie ma potrzeby orzekania w sprawie roszczenia o odszkodowanie w ramach innej sprawy.

(zob. pkt 68, 70, 71)

Odesłanie

Sąd do spraw Służby Publicznej, wyrok De Nicola/EBI, F‑52/11, EU:F:2014:243