Language of document :

Жалба, подадена на 2 юни 2009 г. - Dionisio Galao/Комитет на регионите

(Дело F-57/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Ana Maria Dionisio Galao (Брюксел, Белгия) (представители: Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Комитет на регионите

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на ответника, с което се определят условията за наемане на жалбоподателя в качеството на договорно нает служител на основание член 3б от УРС, тъй като с това решение се ограничава продължителността на договора на 3 месеца, както и отмяна на две допълнителни споразумения към договора за наемане на жалбоподателя в качеството на срочно нает служител, с които се променя датата, на която изтича срокът на посочения договор.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Комитета на регионите от 19 декември 2008 г., доколкото с него се определят условията за наемане на жалбоподателя в качеството на договорно нает служител на основание член 3б от УРС, и по-конкретно доколкото с него продължителността на договора е ограничена на 3 месеца,

да се отмени решението на Комитета на регионите от 23 октомври 2008 г., доколкото с него се изменят, чрез Допълнително споразумение № 9 към договора, условията за наемане на жалбоподателя в качеството на срочно нает служител на основание член 8, буква б) от УРС, и по-конкретно доколкото с него се променя датата, на която изтича срокът на договора, като се определя по-късна дата, а именно 31 декември 2008 г.,

да се отмени решението на Комитета на регионите от 22 септември 2008 г., доколкото с него се изменят, чрез Допълнително споразумение № 8 към договора, условията за наемане на жалбоподателя в качеството на срочно нает служител на основание член 8, буква б) от УРС, и по-конкретно доколкото с него датата, на която изтича срокът на договора, се променя от 30 септември на 31 декември 2008 г.,

да се осъди Комитетът на регионите да заплати съдебните разноски.

____________