Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 2. jūnijā - Dionisio Galao/Reģionu komiteja

(lieta F-57/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Ana Maria Dionisio Galao, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Reģionu komiteja

Strīda priekšmets un apraksts

Atbildētājas lēmuma, ar kuru noteikti prasītājas kā līgumdarbinieces Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.b panta izpratnē nodarbinātības nosacījumi, atcelšana tiktāl, ciktāl ar to līguma termiņš ir ierobežots līdz 3 mēnešiem, , kā arī prasītājas kā līgumdarbinieces darba līguma divu pielikumu, ar kuriem ir grozītas minētā līguma termiņa beigas, atcelšana

Prasītājas prasījumi:

atcelt Reģionu komitejas 2008. gada 19. decembra lēmumu tiktāl, ciktāl ar to ir noteikti prasītājas kā līgumdarbinieces Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.b panta izpratnē nodarbinātības nosacījumi un, precīzāk, ciktāl ar to līguma termiņš ir ierobežots līdz 3 mēnešiem;

atcelt Reģionu komitejas 2008. gada 23. oktobra lēmumu tiktāl, ciktāl tas ar līguma papildlīgumu Nr. 9 groza prasītājas kā pagaidu darbinieces Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. panta b) apakšpunkta izpratnē nodarbinātības nosacījumus un, precīzāk, ciktāl ar to tā termiņa beigas ir pārceltas uz 2008. gada 31. decembri;

atcelt Reģionu komitejas 2008. gada 22. septembra lēmumu tiktāl, ciktāl tas ar līguma ppielikumu Nr. 8 groza prasītājas kā pagaidu darbinieces Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. panta b) apakšpunkta izpratnē nodarbinātības nosacījumus un, precīzāk, ciktāl ar to ir grozīts līguma beigu termiņš, to pārceļot no 2008. gada 30. septembra uz 31. decembri;

piespriest Reģionu komitejai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________