Language of document :

10. juunil 2009 esitatud hagi - Pascual García versus komisjon

(Kohtuasi F-58/09)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: César Pascual García (Madriid, Hispaania) (esindajad: advokaadid B. Cortese ja C. Cortese)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada komisjoni otsus võtta hageja alates 10. märtsist 2009 tööle tehnilise abiteenistujana palgaastme AST 3 teises järgus, osas, milles otsusega ei antud hagejale õigusi ja majanduslikke eeliseid, mis on vajalikud, et tagada Avaliku Teenistuse Kohtu 22. mai 2008. aasta otsuse kohtuasjas F-145/06: Pascual García vs. komisjon nõuetekohane täitmine.

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni otsus võtta hageja alates 10. märtsist 2009 tööle tehnilise abiteenistujana palgaastme AST 3 teises järgus, esiteks osas, milles otsusega ei antud hagejale õigusi ja majanduslikke eeliseid, mis on vajalikud, et tagada Avaliku Teenistuse Kohtu 22. mai 2008. aasta otsuse kohtuasjas F-145/06: Pascual García vs. komisjon nõuetekohane täitmine ja eelkõige:

osas, milles otsus ei näe palgajärgus edasiliikumise, pensioniõiguste arvutamise ja muu vajaliku jaoks ette hageja teenistusstaaži arvutamist alates 1. aprillist 2006;

osas, milles otsusega eitatakse hageja õigust personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõikes 1 ettenähtud kodumaalt lahkumise toetusele;

tühistada vajalikus ulatuses 10. märtsi 2009. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja samal päeval esitatud kaebus, millega ta soovis saada õigused ja majanduslikud eelised, mis on vajalikud, et tagada Avaliku Teenistuse Kohtu 22. mai 2008. aasta otsuse kohtuasjas F-145/06: Pascual García vs. komisjon nõuetekohane täitmine, sh maksmata töötasu ja hüvitised koos viivistega;

teise võimalusena, mõista komisjonilt välja kahjuhüvitis, mis vastab määramata jäetud kodumaalt lahkumise toetuse summale;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________