Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2009 r. - Pascual García przeciwko Komisji

(Sprawa F-58/09)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: César Pascual García (Madryd, Hiszpania) (przedstawiciele: B. Cortese i C. Cortese, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o zatrudnieniu skarżącego jako asystenta technicznego od dnia 10 marca 2009 r., zaszeregowanego służbowo do kategorii AST3/stopień 2, w części w jakiej w decyzji tej nie przyznaje się mu praw i wynagrodzenia, które są niezbędne dla celów prawidłowego wykonania wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie F-145/06 Pascual García przeciwko Komisji.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o zatrudnieniu skarżącego jako asystenta technicznego od dnia 10 marca 2009 r., zaszeregowanego służbowo do kategorii AST3/stopień 2, w części w jakiej w decyzji tej nie przyznaje się mu praw i wynagrodzenia, które są niezbędne dla celów prawidłowego wykonania wyroku sądu do spraw służby publicznej z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie F-145/06 Pascual García przeciwko Komisji a w szczególności:

a) w części, w której nie stanowi, że starszeństwo służbowe skarżącego liczy się od dnia 1 kwietnia 2006 r. dla celów awansów w ramach zaszeregowania służbowego oraz praw emerytalnych i dla każdego innego celu, który może mieć znaczenie;

b) w części, w której odmawia skarżącemu prawa do dodatku za pracę poza krajem, o którym to dodatku mowa w art. 4 akapit pierwszy załącznika VII do regulaminu pracowniczego;

w miarę potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 10 marca 2009 r. o odrzuceniu zażalenia złożonego przez skarżącego w tym samym dniu i mającego na celu uzyskanie takich praw i wynagrodzenia jakie są niezbędne dla celów prawidłowego wykonania wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie F-145/06 Pascual García przeciwko Komisji, włącznie z niezapłaconymi dodatkami i zasiłkami, powiększonymi o kwotę przypadającą z tytułu odsetek za zwłokę;

tytułem żądania ubocznego, nakazanie Komisji naprawienia szkody związanej z brakiem przyznania dodatku na pracę poza krajem;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

____________