Language of document :

Tožba, vložena 13. junija 2009 - Nicola proti EIB

(Zadeva F-59/09)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Carlo de Nicola (Strassen, Luksemburg) (zastopnik: L. Isola, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Prvič, razglasitev ničnosti ukrepa, ki ga je 14. novembra 2008 sprejel Odbor za pritožbe ali njegov popravek v delu v katerem odklonitev treh članov Odbora pripisuje tožeči stranki, in ne njenemu odvetniku. Drugič, razglasitev ničnosti napredovanj glede katerih je bilo odločeno 29. aprila 2008 brez upoštevanja položaja tožeče stranke in vseh ukrepov povezanih s temi napredovanji. Nazadnje, ugotovitev, da je bila tožeča stranka žrtev mobbinga in naložitev toženi stranki, naj preneha z mobbingom.

Predlogi tožeče stranke

Za ničnega naj se razglasi ukrep Odbora za pritožbe in, v vsakem primeru, naj se popravi v delu v katerem odklonitev treh članov Odbora pripisuje C. De Nicola (in ne njegovemu odvetniku) in v delu v katerem šteje razlog za odklonitev kot "zgolj enostavno izpodbijanje odločbe z dne 14. decembra 2007", in ne kot posledico dopustitev in odpovedi, ki so jih prav ti trije člani neupravičeno pripisali C. De Nicola;

za nična naj se razglasijo napredovanja z dne 29. aprila 2008, ker je bilo v zvezi z njimi odločeno brez upoštevanja položaja tožeče stranke in vseh prejšnjih in poznejših ukrepov povezanih s temi napredovanji, med katerimi ocene iz leta 2007, če je to primerno, po predhodni ugotovitvi nezakonitosti omejitev v zvezi z navodili, ki jih je izdal Direktorat za kadrovske zadeve;

ugotovi naj se, da je bila tožeča stranka žrtev mobbinga, in zato

EIB naj se naloži, da preneha z mobbingom in naj povrne nastalo škodo zaradi telesnih poškodb in nepremoženjsko ter premoženjsko škodo, ki jo je utrpela tožeča stranka, in plačilo stroškov postopka, obresti ter revaloriziranih prisojenih zneskov.

____________