Language of document :

Žaloba podaná dne 5. února 2008 - Nardin v. Parlament

(Věc F-12/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Thierry Nardin (Lucemburk, Lucemburské velkovévodství) (zástupce: V. Wiot, advokát)

Žalovaný : Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2007, kterým se stanoví žalobcovy nároky v okamžiku nástupu do zaměstnání, v rozsahu, v němž mu toto rozhodnutí nepřiznává nárok na příspěvek za práci v zahraničí, dále uložení povinnosti žalovanému vyplatit žalobci příspěvek za práci v zahraničí včetně úroků z prodlení a nahradit nemajetkovou újmu, která byl žalobci způsobena

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2007, kterým se stanoví žalobcovy nároky v okamžiku nástupu do zaměstnání, v rozsahu, v němž mu toto rozhodnutí nepřiznává nárok na příspěvek za práci v zahraničí;

uložit Evropskému parlamentu povinnost vyplatit žalobci příspěvek za práci v zahraničí odpovídající měsíčně částce ve výši 16 % z celkové částky základního platu, jakož i příspěvek na domácnost a příspěvek na vyživované dítě, vyplácené žalobci měsíčně počínaje dubnem 2007 a za všechny následující měsíce, až do úplného splacení dluhu;

uložit povinnost zaplatit úroky z prodlení ve výši 8 % za rok počítané od lhůt splatnosti jednotlivých částek až do úplného splacení dluhu;

uložit Evropskému parlamentu povinnost zaplatit žalobci částku 10 000 eur nebo jakoukoli jinou i vyšší částku jako náhradu nemajetkové újmy, která mu byla způsobena;

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________