Language of document :

5. veebruaril 2008 esitatud hagi -Nardin versus parlament

(Kohtuasi F-12/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Thierry Nardin (Luxembourg, Luksemburgi Suurhertsogiriik) (esindaja: advokaat V. Wiot)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Esiteks nõue tühistada Euroopa Parlamendi 2. aprilli 2007. aasta otsus hageja õiguste kohta ametisse asumisel niivõrd, kuivõrd talle ei antud õigust kodumaalt lahkumise toetusele, ja teiseks nõue mõista kostjalt välja kodumaalt lahkumise toetus ja viivised ning hüvitada hagejale tekitatud mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Parlamendi 2. aprilli 2007. aasta otsus hageja õiguste kohta ametisse asumisel niivõrd, kuivõrd talle ei antud õigust kodumaalt lahkumise toetusele;

kohustada Euroopa Parlamenti maksma hagejale kodumaalt lahkumise toetust, mis oleks igakuiselt 16% põhipalga kogusummast, ning maksma hagejale igakuiselt majapidamistoetust ja ülalpeetava lapse toetust alates aprillist 2007 iga kuu kuni jäägi tasumiseni;

mõista välja viivised 8% aastas alates vastavate tähtaegade kulgemisest kuni jäägi tasumiseni;

mõista Euroopa Parlamendilt välja 10 000 euro suurune või muu - ka suurem - summa hagejale tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________