Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 5. februārī - Nardin/Parlaments

(lieta F-12/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Thierry Nardin, Luksemburga (Luksemburgas Lielhercogiste) (pārstāvis - V. Wiot, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, prasība atcelt Eiropas Parlamenta 2007. gada 2. aprīļa lēmumu, ar ko nosaka prasītāja tiesības saistībā ar stāšanos amatā tiktāl, ciktāl tajā netika piešķirtas tiesības uz ekspatriācijas pabalstu, un, otrkārt, prasība piespriest atbildētājam samaksāt ekspatriācijas pabalstu un nokavējuma procentus, ka arī atlīdzināt prasītāja ciesto morālo kaitējumu.

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Parlamenta 2007. gada 2. aprīļa lēmumu, ar kuru nosaka prasītāja tiesības saistībā ar stāšanos amatā tiktāl, ciktāl tajā nav noteiktas prasītāja tiesības uz ekspatriācijas pabalstu;

piespriest Eiropas Parlamentam samaksāt prasītājam ekspatriācijas pabalstu atbilstoši ikmēneša summai 16 % no kopējās pamatalgas summas apmērā, kā arī apgādnieka pabalstu un apgādājamā bērna pabalstu, kas ir samaksāti prasītājam katru mēnesi sākot no 2007. gada aprīļa par visiem turpmākajiem mēnešiem līdz parāda nomaksai;

piespriest maksāt nokavējuma procentus 8 % gadā sākot no attiecīgā termiņu beigām līdz parāda pilnai samaksai;

piespriest Eiropas Parlamentam samaksāt prasītājam EUR 10 000,00 vai citu summu, kas var būt pat lielāka, viņa ciestā morālā kaitējuma atlīdzībai;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________