Language of document :

Beroep ingesteld op 5 februari 2008 - Nardin / Parlement

(Zaak F-12/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Thierry Nardin (Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg) (vertegenwoordiger: V. Wiot, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van het Europees Parlement van 2 april 2007 houdende vaststelling van verzoekers rechten bij indiensttreding voor zover hem geen recht op de ontheemdingstoelage is verleend en, anderzijds, veroordeling van de verwerende partij tot betaling van de ontheemdingstoelage en moratoire interesten alsmede tot vergoeding van de door hem geleden immateriële schade

Conclusies

nietig te verklaren het besluit van het Europees Parlement van 2 april 2007 houdende vaststelling van verzoekers rechten bij indiensttreding voor zover hem geen recht op de ontheemdingstoelage is verleend;

het Europees Parlement te veroordelen tot betaling aan verzoeker van de ontheemdingstoelage overeenkomende met een maandelijks bedrag van 16 % van het totaalbedrag van de basisbezoldiging, alsmede van de kostwinnerstoelage en de toelage voor een kind ten laste vanaf april 2007 en voor alle volgende maanden tot de dag van vereffening;

het Europees Parlement daarnaast te veroordelen tot betaling van jaarlijkse moratoire interesten van 8 % vanaf de respectieve vervaldagen tot de dag van vereffening;

het Europees Parlement te veroordelen tot betaling aan verzoeker van het bedrag van 10 000 EUR dan wel elk ander of zelfs hoger bedrag ter vergoeding van zijn immateriële schade;

het Europees Parlement te verwijzen in de kosten van de procedure.

____________