Language of document :

Talan väckt den 5 februari 2008 - Nardin mot parlamentet

(Mål F-12/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Thierry Nardin (Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg) (ombud: advokaten V. Wiot)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om dels ogiltigförklaring av europaparlamentets beslut av den 2 april 2007 om fastställelse av sökandens rättigheter vid tillträde till tjänsten, i den del sökanden inte har erhållit utlandstillägg, och dels skyldighet för svaranden att utbetala utlandstillägg, jämte dröjsmålsränta, samt att ersätta den ideella skada som sökanden har lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara europaparlamentets beslut av de 2 april 2007 om fastställelse av sökandens rättigheter vid tillträde till tjänsten, i den del sökanden inte har erhållit utlandstillägg,

förplikta europaparlamentet att utbetala utlandstillägg till sökanden motsvarande ett månatligt belopp på 16 procent av sökandens totala grundlön, samt månatliga hushållstillägg och barntillägg, från och med april 2007 till dess fullständig betalning har skett,

betala dröjsmålsränta med 8 procent per år från respektive förfallodag till dess betalning sker,

förplikta europaparlamentet att utbetala ersättning med 10.000 euro eller med annat, till och med högre, belopp för den ideella skada som sökanden har lidit, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________