Language of document :

Жалба, подадена на 21 януари 2008 г. - Aayhan и др./Парламент

(Дело F-10/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Laleh Aayhan (Страсбург, Франция) и други (представител: R. Blindauer, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Предмет и описание на спора

Отмяна на Решението на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г., с което се отхвърля подадената от жалбоподателите на 21 юни 2007 г. жалба за признаване на всички договори с определен срок, които те са сключили с тази институция, за един общ договор за неопределено време

Искания на жалбоподателите

Да се отмени изричното решение от 25 октомври 2007 г. на Генералния секретар на Европейския парламент, орган по назначаването (ОН), за отхвърляне на жалба, постъпила в Парламента на 27 юни 2007 г.;

всички договори с определен срок, сключени между жалбоподателите и Европейския парламент, да се считат за един общ договор за неопределено време, оставащ в сила след 1 януари 2007 г.;

всички подали жалба служители да се възстановят на договор за неопределено време към Европейския парламент;

на всеки подал жалба служител да се присъди обезщетение за целия период от постъпването му на служба, равняващо се на правото на платен годишен отпуск, придобито за времето на работа;

да се вземе предвид обстоятелството, че жалбоподателите считат Решението от 20 април 2007 г. за отхвърляне на жалбата и че вече са сезирали Съда на публичната служба.

____________