Language of document :

Beroep ingesteld op 21 januari 2008 -Aayhan e.a. / Parlement

(Zaak F-10/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Laleh Aayhan (Straatsburg, Frankrijk) en anderen (vertegenwoordiger: R. Blindauer, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het Europees Parlement van 25 oktober 2007 houdende afwijzing van de klacht die verzoekers op 21 juni 2007 hebben ingediend met het oog op de herkwalificatie van alle overeenkomsten voor bepaalde tijd die zij met deze instelling hebben gesloten, als één overeenkomst voor onbepaalde tijd

Conclusies

nietig te verklaren het expliciete afwijzende besluit dat de secretaris-generaal van het Europees Parlement, het tot aanstelling bevoegd gezag, op 25 oktober 2007 heeft genomen in antwoord op een op 27 juni 2007 door het Parlement ontvangen klacht;

alle overeenkomsten voor bepaalde tijd die verzoekers met het Europees Parlement hebben gesloten aan te merken als één overeenkomst voor onbepaalde tijd die doorloopt na 1 januari 2007 :

alle verzoekers op te nemen in een overeenkomst voor onbepaalde tijd in dienst van het Europees Parlement;

elke verzoeker voor alle periodes die hij sinds het begin van zijn tewerkstelling heeft gewerkt, een vergoeding te geven voor het recht op betaald verlof dat hij door zijn werk heeft verworven;

verzoekers akte te verlenen dat zij het besluit van 20 april 2007 beschouwen als de afwijzing van een klacht en dat zij de zaak reeds aan het Gerecht voor ambtenarenzaken hebben voorgelegd.

____________