Language of document :

Talan väckt den 21 januari 2008 - Aayhan m.fl. mot parlamentet

(Mål F-10/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Laleh Aayhan (Strasbourg, Frankrike) m.fl. (ombud: advokaten R. Blindauer)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av Europaparlamentets beslut av den 25 oktober 2007 om avslag på det klagomål som sökandena ingav den 21 juni 2007 för att få till stånd en omvandling av samtliga av deras visstidsanställningar vid nämnda institution till en enda tillsvidareanställning

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det uttryckliga beslut som Europaparlamentets generalsekreterare, tillsättningsmyndigheten, fattade den 25 oktober 2007 om avslag på det klagomål som inkom till parlamentet den 27 juni 2007,

betrakta samtliga av sökandenas visstidsanställningar vid Europaparlamentet som en enda tillsvidareanställning som sträcker sig längre än den 1 januari 2007,

ge samtliga av sökandena tillsvidareanställning vid Europaparlamentet,

bevilja varje sökande en ersättning motsvarande den rätt till betald semester som han eller hon har förvärvat genom sitt arbete för samtliga de perioder som vederbörande har arbetat sedan han eller hon först trädde i tjänst, och

skriftligen fastställa att sökandena betraktar beslutet av den 20 april 2007 som ett avslag på ett klagomål och att de redan har väckt talan vid personaldomstolen.

____________