Language of document : ECLI:EU:F:2009:53

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. birželio 4 d.(*)

„Viešoji tarnyba – Europolo darbuotojai – Įdarbinimas – Atrankos procedūra – Priėmimo į darbą sąlygos – Deleguotas nacionalinis ekspertas – Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 6 straipsnis – 2006 m. gruodžio 8 d. Europolo direktoriaus sprendimo 2 straipsnio 4 dalis“

Byloje F‑11/08

dėl pagal Konvencijos, grindžiamos Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (toliau – Europolo konvencija) 40 straipsnio 3 dalį ir Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 93 straipsnio 1 dalį pareikšto ieškinio

Jörg Mölling, į Europos policijos biurą deleguotas nacionalinis ekspertas, gyvenantis Hagoje (Nyderlandai), iš pradžių atstovaujamas advokato P. de Casparis, vėliau – advokatų P. de Casparis, N. D. Dane ir W. J. Dammingh,

ieškovas,

prieš

Europos policijos biurą (Europolas), atstovaujamą D. Neumann ir D. El Khoury, padedamų advokatų B. Wägenbaur ir R. Van der Hout,

atsakovą,

TARNAUTOJŲ TEISMAS (antroji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas S. Van Raepenbusch, teisėjai I. Boruta ir H. Kanninen (pranešėjas),

posėdžio sekretorius R. Schiano, administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2008 m. rugsėjo 9 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

1        Ieškiniu, kurį Tarnautojų teismo kanceliarija gavo 2008 m. sausio 22 d. elektroninėmis priemonėmis (originalas gautas sausio 25 d.), J. Mölling prašo panaikinti 2007 m. spalio 10 d. Europolo sprendimą, kuriuo jam neleista dalyvauti atrankos į Europolo Kovos su narkotikais skyriaus pagrindinio administratoriaus (first officer) pareigas procedūroje.

 Teisinis pagrindas

2        Šioje byloje taikytinos redakcijos Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų (toliau – Tarnybos nuostatai) 1 straipsnio 1 dalyje numatyta:

„Šie tarnybos nuostatai taikomi visiems pagal sutartį Europole įdarbintiems tarnautojams. Tokie tarnautojai yra:

–        Europolo personalas, kurį sudaro tik iš Europolo konvencijos [grindžiamos Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo] 2 straipsnio 4 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų įdarbintas personalas bei personalas, kuris gali būti įdarbintas tiek iš šių institucijų, tiek ir nepriklausantis joms,

–        vietinis personalas, jei tai aiškiai nurodyta šiuose Tarnybos nuostatuose.“

3        Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalyje nurodyta:

„Šiuose tarnybos nuostatuose „Europolo personalas“ yra darbuotojai, samdomi 1 priede pateikiame sąraše nurodytoms pareigybėms, išskyrus vietiniam personalui skirtas pareigybes.

Kiekvienai iš šių pareigybių nustatoma, ar ją gali eiti tik iš Europolo konvencijos [grindžiamos Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo] 2 straipsnio 4 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų įdarbinti pareigūnai, ar ir kiti pareigūnai.

Pareigūnams, priimamiems į pareigybes, kurias gali eiti tik iš kompetentingų institucijų įdarbinti pareigūnai, gali būti pasiūlyta tik laikina sutartis šiai pareigybei užimti pagal 6 straipsnį“.

4        Tarnybos nuostatų 1 priede išvardytos Europolo pareigybės, o jo 1 dalyje numatyta, kad, „atsižvelgiant į 3 dalies nuostatas, Europolo organizacijoje yra šios pareigybės: <...>“. 1 priedo 1 dalies paskutinėje pastraipoje numatyta, kad „šį [Europolo pareigybių] sąrašą valdyba gali keisti vienbalsiu sprendimu“.

5        Pagal Tarnybos nuostatų 6 straipsnį:

„Visas Europolo personalas – tiek priimtas į pareigas, kurias gali eiti tik personalas, įdarbintas iš Europolo konvencijos [grindžiamos Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo] 2 straipsnio 4 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų, tiek priimtas į pareigas, kurioms netaikomas toks apribojimas, – visų pirma įdarbinamas terminuotam vienų–penkerių metų laikotarpiui.

Pirmosios sutartys gali būti pratęstos. Bendra terminuotų sutarčių trukmė, įskaitant jų pratęsimą, turi būti ne ilgesnė kaip devyneri metai.

Tik personalas, priimtas į pareigas, kurios numatytos tik personalui, įdarbintam iš Europolo konvencijos [grindžiamos Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo] 2 straipsnio 4 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų, gali būti įdarbinamas neterminuotam laikotarpiui po to, kai atidirbęs ne mažiau kaip šešerius tarnybos metus pagal dvi terminuotas darbo sutartis nuosekliai pasiekė pakankamai gerą darbo lygį.

<…>“

6        1995 m. liepos 26 d. Konvencijos, grindžiamos Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (OL C 316, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 8 t., p. 12; toliau – Europolo konvencija) 2 straipsnio 4 dalyje apibrėžiamos kompetentingos institucijos, kurios minimos Tarnybos nuostatų 6 straipsnyje:

„Šioje Konvencijoje „kompetentingos institucijos“ – tai visos valstybėse narėse esančios viešosios valdžios institucijos, pagal nacionalinę teisę atsakingos už nusikaltimų prevenciją ir kovą su jais.“

7        Tarnybos nuostatų II antraštinės dalies 3 skyriaus „Įdarbinimo sąlygos“ 24 straipsnyje numatyta:

„1.      Įdarbinant Europolo personalą siekiama užtikrinti, kad į instituciją ateitų dirbti patys gabiausi, sugebantys efektyviai dirbti ir patikimiausi asmenys. Atrenkant Europolo personalą, be asmeninio tinkamumo ir profesinės kvalifikacijos reikalavimų, taip pat siekiama, kad būtų deramai atstovaujami visų valstybių narių piliečiai ir Europos Sąjungos oficialiosios kalbos. Europolas laikosi lygių galimybių politikos.

2.      Europolo personalo narys gali būti įdarbinamas tik pagal 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus ir tik tuo atveju, jei:

a)      jis yra vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių pilietis ir naudojasi visomis tos valstybės piliečio teisėmis;

b)      jis yra atlikęs visas pagal nacionalinius įstatymus nustatytas karinės tarnybos prievoles;

c)      jis pasižymi tarnybinėms pareigoms atlikti reikiamomis charakterio savybėmis;

d)      jis yra fiziškai tinkamas savo pareigoms atlikti ir

e)      pateikia įrodymų, patvirtinančių puikų vienos iš Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų ir pakankamą pareigoms tinkamai atlikti dar vienos iš šių kalbų mokėjimą.

<…>

4.      Įdarbinant Europolo personalą taikytina atrankos tvarka nustatyta šių tarnybos nuostatų 2 priede.“

8        Pagal Tarnybos nuostatų 2 priedo 5 straipsnio pirmąją pastraipą: „atrankos komisija, remdamasi kvalifikacijos, patirties, reikiamo profilio reikalavimais ir tarnybos nuostatų 24 straipsnyje nurodytos išankstinės atrankos rezultatais, atlieka pirminę gautų pareiškimų atranką“.

9        2006 m. gruodžio 8 d. Europolo direktoriaus sprendimo dėl bendros tarnybos nuostatų 6 straipsnio įgyvendinimo politikos (toliau – 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimas) 6 konstatuojamojoje dalyje numatyta:

„Priežastis, dėl kurios nustatomas maksimalus tarnybos laikotarpis visiems Europolo darbuotojams, įdarbintiems į pareigas [kurias gali eiti tik Europolo konvencijos 2 straipsnio 4 dalyje numatytose kompetentingose nacionalinėse institucijose įdarbinti darbuotojai], sudarius dvi terminuotas sutartis, yra ta, jog valstybės narės nori, kad būtų vykdoma šių Europolo darbuotojų, kurie vėliau turi grįžti į tarnybą kompetentingose nacionalinės valdžios institucijose, rotacija (rotacijos principas) <…> (The reason for prescribing a maximum period of service for all Europol staff on bold posts under two fixed-term contracts is that the Member States want a rotation of such staff members who should subsequently be re-integrated into the service of their competent national authority (the rotation principle) <…>)“.

10      2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 15 konstatuojamojoje dalyje numatyta, kad, „remiantis pagrįstu Tarnybos nuostatų 2 priedo ir 6 straipsnio aiškinimu, Europolas gali nuspręsti, kad buvęs Europolo darbuotojas gali pateikti savo kandidatūrą į naują darbo vietą, po tam tikro nedarbo laikotarpio, o tai garantuoja, kad visi kandidatai į konkrečią darbo vietą, t. y. tiek vietiniai, tiek iš išorės, yra vertinami vienodai ir kad joks kandidatas negali daryti įtakos įdarbinimo kampanijai (Based on a reasonable interpretation of Article 6 and Appendix 2 of the Staff Regulations, Europol is not prevented from considering a previous staff member as eligible to apply for a new post following a period of absence which ensures that all candidates for a particular post, internal or external, are in an equal position and that no candidate may have influenced a forthcoming recruitment campaign)“.

11      2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 1 straipsnyje taip apibrėžiamos kai kurios šiame sprendime minėtos frazės:

„[1 punktas] „Europolo pareigybės“: visos pareigybės, įtrauktos į Tarnybos nuostatų 1 priede pateiktą Europolo pareigybių sąrašą, ar tos, kurias ketinama į jį įtraukti, išskyrus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ir vietinio personalo, kaip numatyta Europolo tarnybos nuostatų 98–100 straipsniuose („Europol Post“: Any post that is included or is intended to be included in the list of Europols posts set out in Appendix 1 of the Staff Regulations, with the exception of the Director, the Deputy Directors and local staff as provided for by Articles 98-100 of the Staff Regulations);

<…>

[6 punktas] „Kompetentingos [nacionalinės] institucijos“: pagal Europolo konvencijos 2 straipsnio 4 dalį tai visos valstybėse narėse esančios viešosios valdžios institucijos, pagal nacionalinę teisę atsakingos už nusikaltimų prevenciją ir kovą su jais („Competent Authority“: In accordance with Article 2(4) of the Europolas Convention, all public bodies existing in the Member States which are responsible under national law for preventing and combating criminal offences);

[7 punktas] „Juodu šriftu paryškintos pareigybės“: pareigybės, kurias eiti gali tiktai iš kompetentingų institucijų įdarbintas personalas („Bold Post“: Any Europol post which can be filled only by staff engaged from a Competent Authority);

[8 punktas] „Juodu šriftu neparyškintos pareigybės“: pareigybės, kurias gali eiti nebūtinai iš kompetentingų institucijų įdarbintas personalas („Non-bold Post“: Any Europol post which can be filled by staff that do not need to be engaged from a Competent Authority).“

12      2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 3 punkte numatyta, kad „nepažeidžiant 2 straipsnio 4 punkto nuostatų Europolo personalas su Europolu gali sudaryti tik pirmą sutartį (Without prejudice to Article 2.4 below, only one First Contract shall be entered into with any individual)“.

13      Pagal 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punktą „pasibaigus 18 mėn. laikotarpiui, kuriuo buvęs darbuotojas nedirbo Europole, atlikus naują atrankos procedūrą, bet kokia nauja sutartis laikoma pirma sutartimi (After a period of 18 months during which a former member of staff has been detached from any Europol post, and following a new selection procedure, any new Employment Contract shall be deemed to be a First Contract)“.

14      Europolo konvencijos 40 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad „Europolo darbuotojams mutatis mutandis taikomos Europos Bendrijų laikiniems ir pagalbiniams darbuotojams taikytinose įdarbinimo sąlygų taisyklėse nurodytos nuostatos dėl skundų“. Tarnybos nuostatų 92 ir 93 straipsnių nuostatos atitinka esančiąsias Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniuose, kurios, remiantis Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 117 straipsniu, pagal analogiją taikomos Europos Bendrijų laikiniems ir pagalbiniams darbuotojams.

 Faktinės bylos aplinkybės

15      Ieškovas, Vokietijos policijos pareigūnas, 1999 m. rugsėjo 1 d. pradėjo dirbti pagrindiniu administratoriumi (first officer) Kovos su narkotikais skyriuje. Jo sutartis, sudaryta pagal Europolo tarnybos nuostatų iki 2006 m. gruodžio 4 d. Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Europolo tarnautojų tarnybos nuostatus (OL C 311, p. 1), priėmimo galiojusios redakcijos 6 straipsnio pirmą įtrauką, baigė galioti 2005 m. rugpjūčio 31 d.

16      Nuo šios datos ieškovas vėl pradėjo dirbti Vokietijos policijos tarnyboje, kurioje jis dirbo prieš 1999 m. rugsėjo 1 d. ir kuri jį nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. delegavo į Europolą kaip deleguotą ekspertą (seconded expert). Šis delegavimas, kuris iš pradžių turėjo baigtis 2007 m. vasario 28 d., buvo pratęstas iki 2008 m. vasario 28 d., pridedant priedą prie sutarties dėl ieškovo delegavimo. Ieškovas teigia, kad nuo pat delegavimo pradžios Europolas jam leido suprasti, kad pasibaigus šiam delegavimui jis galės „grįžti į Europolą kaip darbuotojas“.

17      2007 m. liepos 13 d. Europolas paskelbė pranešimą apie laisvą darbo vietą pagrindinio administratoriaus (first officer) pareigoms Kovos su narkotikais skyriuje eiti (toliau – ginčijamos pareigos). Pagal pranešimo apie laisvą darbo vietą 3.1 punktą „Bendrieji reikalavimai (Tarnybos nuostatų 24 straipsnis)“ ginčijamas pareigas užimantis asmuo visų pirma turėjo „būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų nacionalinių institucijų darbuotojas, turintis visas piliečio teises (juodu šriftu paryškintos pareigybės)“.

18      Ieškovas pateikė savo kandidatūrą ginčijamoms pareigoms.

19      Tarnybos nuostatų 2 priede numatyta atrankos komisija atliko pirmąją kandidatų atranką, įrašydama ieškovą pirmuoju numeriu.

20      2007 m. spalio 10 d. Europolo Kovos su narkotikais skyriaus vadovas žodžiu informavo ieškovą, kad jo kandidatūra nėra priimtina todėl, kad jis neatitinka 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punkte numatytų reikalavimų. Kovos su narkotikais skyriaus vadovo nuomone, pasibaigus sutarčiai, sudarytai su Europolu 1999 m. rugsėjo 1 d.–2005 m. rugpjūčio 31 d. laikotarpiui, nepraėjo bent 18 mėn. laikotarpis, per kurį ieškovas nebūtų ėjęs jokių pareigų Europole, kaip to reikalaujama šioje nuostatoje.

21      2007 m. spalio 11 d. ieškovas apskundė 2007 m. spalio 10 d. Europolo sprendimą, ginčydamas Europolo pateiktą 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punkto išaiškinimą.

22      2007 m. spalio 23 d. Sprendimu Europolas atmetė skundą.

 Procesas ir šalių reikalavimai

23      Imdamasis proceso organizavimo priemonių pagal Procedūros reglamento 55 straipsnio 2 dalies d punktą Tarnautojų teismas paprašė šalių pateikti kai kuriuos dokumentus.

24      Atsakydamas į prašymą pateikti dokumentus, ieškovas, be kita ko, pateikė darbo sutarties, sudarytos su Europolu 1999 m. rugsėjo 1 d.– 2005 m. rugpjūčio 31 d. laikotarpiui, kopiją. Savo ruožtu Europolas pateikė pranešimo apie laisvą darbo vietą ginčijamoms pareigoms eiti, dokumentų, susijusių su dviem kitais atrankos procedūroje į šias pareigas dalyvavusiais kandidatais, kuriuos savo ieškinio pagrinde dėl „lygybės principo“ pažeidimo minėjo ieškovas, kopijas bei Kovos su narkotikais skyriuje dirbančio deleguoto eksperto pareigų aprašymą (Job description for the Seconded Expert to the Drugs Unit), kurį parengė ieškovas ir patvirtino Europolo Kovos su narkotikais skyriaus vadovas.

25      Ieškovas Tarnautojų teismo prašo:

–        panaikinti 2007 m. spalio 10 d. Europolo sprendimą, kuriuo jam neleista dalyvauti atrankos procedūroje ginčijamoms pareigoms eiti,

–        panaikinti sprendimą atmesti 2007 m. spalio 23 d. skundą,

–        priteisti iš Europolo bylinėjimosi išlaidas, įskaitant advokato honorarus.

26      Europolas Tarnautojų teismo prašo:

–        atmesti ieškinį,

–        priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

 Dėl ieškinio dalyko

27      Be prašymo panaikinti 2007 m. spalio 10 d. Europolo sprendimą, kuriuo jam neleista dalyvauti atrankos į ginčijamas pareigas procedūroje, ieškovas prašo panaikinti 2007 m. spalio 23 d. Sprendimą, kuriuo atmetamas jo skundą. Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad formaliais reikalavimais panaikinti sprendimą, kuriuo atmestas skundas, tuo atveju, kai šio sprendimo turinys nėra savarankiškas, siekiama kreiptis į teismą dėl užginčyto akto (šiuo klausimu žr. 1989 m. sausio 17 d. Teisingumo Teismo sprendimo Vainker prieš Parlamentą, 293/87, Rink. p. 23, 8 punktą; 2006 m. balandžio 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Camós Grau prieš Komisiją, T‑309/03, Rink. p. II‑1173, 43 punktą; 2008 m. rugsėjo 4 d. Tarnautojų teismo sprendimo Duta prieš Teisingumo Teismą, F‑103/07, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 23 punktą; Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme nagrinėjamas dėl šio sprendimo pateiktas apeliacinis skundas, byla T‑475/08 P).

28      Ieškovas apskundė 2007 m. spalio 10 d. Europolo sprendimą, kuriuo jam neleista dalyvauti atrankos į ginčijamas pareigas procedūroje. Todėl reikia manyti, kad ieškovo ieškinys pateiktas dėl šio sprendimo.

 Dėl teisės

29      Savo skundui pagrįsti ieškovas nurodo du pagrindus susijusius, pirma, su klaidingu 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punkto taikymu ir teisinio saugumo principo pažeidimu ir, antra, su vienodo požiūrio principo pažeidimu.

30      Visų pirma reikia išnagrinėti ieškinio pagrindą dėl klaidingo 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punkto taikymo ir teisinio saugumo principo pažeidimo.

 Šalių argumentai

31      Pirmiausia ieškovas primena 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punkto turinį, pagal kurį pasibaigus 18 mėn. laikotarpiui, kuriuo buvęs darbuotojas nėjo jokių pareigų Europole (any Europol post), atlikus naują atrankos procedūrą, bet kokia nauja sutartis laikoma pirmąja sutartimi.

32      Be to, ieškovas tvirtina, kad pasibaigus jo sutarčiai su Europolu 2005 m. rugpjūčio 31 d. jis dirbo Europole kaip „deleguotas ekspertas“. Kadangi ši pareigybė nenumatyta tarnybos nuostatų 1 priede, jam neturėjo būti neleista dalyvauti atrankos į ginčijamas pareigas procedūroje, remiantis tuo, kad jis neatitinka 2006 m. gruodžio 8 d. 2 straipsnio 4 punkte numatytų reikalavimų.

33      Ieškovas priduria, kad Europolo daromas skirtumas tarp frazių „Europol post“ ir „Europol Post“, žodį „post“ kartais rašant mažąja raide, kartais didžiąja, nėra pagrįstas 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimu. Darant prielaidą, kad yra esminis skirtumas, jis turėtų būti aiškiai nurodytas minėtame sprendime. Tarnybos nuostatuose, taip pat kaip 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendime, šios dvi frazės vartojamos nedarant skirtumo.

34      Galiausiai ieškovas nurodo, kad jis šešerius metus dirbo Europole, o per tą laiką buvo nustatytas devynerių metų terminas, kuriam pasibaigus turėjo įvykti Europolo darbuotojų „rotacija“.

35      Europolas visų pirma primena 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punkto buvimo priežastį. Europolo manymu, Tarnybos nuostatų 6 straipsnyje reglamentuojamos darbuotojų, kurių pareigos paryškintos juodu šriftu (bold posts), t. y. pareigos, kurias gali eiti tik nacionalinių policijos ir muitinių institucijų darbuotojai, į kurias jie grįžta dirbti pasibaigus su Europolu sudarytai sutarčiai, sutartys. Pagal Tarnybos nuostatų 6 straipsnį šios sutartys ribotos laiko atžvilgiu, o tai paaiškina, kodėl 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punkte numatyta, kad Europolo darbuotojas gali sudaryti naują sutartį su Europolu tik pasibaigus 18 mėn. trunkančiam „nedarbo laikotarpiui“.

36      Antra, Europolas tvirtina, kad ieškovo nurodytas pagrindas nepagrįstas atsižvelgiant tiek į 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punkto formuluotę, tiek į jo tikslą.

37      Visų pirma 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punkte numatyti du kartu taikomi reikalavimai. Ieškovas atitiko pirmą reikalavimą, t. y. jis buvo Europolo darbuotojas. Tačiau ieškovas neatitiko reikalavimo 18 mėn. „neiti jokių pareigų Europole“. Šiuo atžvilgiu Europolas tvirtina, kad „neiti jokių pareigų Europole“ 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punkto prasme reiškia, kad neturi egzistuoti jokių teisinių ar faktinių ryšių tarp Europolo ir buvusio darbuotojo.

38      Be to, Europolas tvirtina, kad remiantis 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 6 konstatuojamąja dalimi valstybės narės, kurios yra Europolo konvencijos šalys, nori, kad Europolo darbuotojai, einantys juodu šriftu paryškintas pareigas, Europole dirbtų tik terminuotai, kad galėtų „rotuotis“ ir grįžti dirbti į savo nacionalinės valdžios institucijas. Europolo nuomone, 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punkto frazė „neina jokių pareigų Europole“ turi būti atitinkamai aiškinama.

39      Be to, pagal 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 15 konstatuojamąją dalį buvęs Europolo darbuotojas gali pateikti kandidatūrą į naujas pareigas tik pasibaigus „nedarbo laikotarpiui“, o tai leidžia garantuoti lygias galimybes visiems kandidatams.

40      Šioje byloje kitą dieną, kai pasibaigė šešerių metų ieškovo sutartis su Europolu, valstybė jį delegavo į Europolą kaip „deleguotą ekspertą“. Kaip deleguotas ekspertas jis toliau dirbo Europole šiam prižiūrint.

41      Galiausiai Europolas tvirtina, jog ieškovas turi įrodyti, kad atitinka visus 2006 m. gruodžio 8  d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punkto reikalavimus, o jis iš esmės tik ginčija skirtumą tarp frazių „Europolas post“ ir „Europolas Post“, žodį „post“ rašant tiek „p“ mažąja, tiek „P“ didžiąja raide.

 Tarnautojų teismo vertinimas

42      Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje pirmiausia numatyta, kad „šiuose Tarnybos nuostatuose „Europolo personalas“ yra darbuotojai, samdomi 1 priede pateikiamame sąraše nurodytoms pareigybėms, išskyrus vietiniam personalui skirtas pareigybes, eiti“.

43      Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje nustatytas skirtumas tarp pareigybių, kurias gali eiti tik iš Europolo konvencijos 2 straipsnio 4 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų įdarbinti pareigūnai, ir tų, kurias gali užimti ir kiti pareigūnai.

44      Galiausiai iš Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalies trečiosios pastraipos matyti, kad darbuotojams, priimamiems į pareigas, kurias gali eiti tik iš Europolo konvencijos 2 straipsnio 4 dalyje numatytų kompetentingų institucijų įdarbinti darbuotojai, gali būti pasiūlyta tik laikina sutartis šioms pareigoms eiti. Šioje nuostatoje daroma nuoroda į Tarnybos nuostatų 6 straipsnį, kuriame nustatytas maksimalus terminuotos sutarties terminas. Šis devynerių metų terminas prieš tai, kai 2006 m. gruodžio 4 d. Sprendimu, kuriuo iš dalies keičiami Europolo tarnybos nuostatai, buvo pakeistas 6 straipsnis, buvo šešeri metai.

45      Šioje byloje ieškovo pareigoms, einamoms 1999 m. rugsėjo 1 d.–2005 m. rugpjūčio 31 d. laikotarpiu, buvo nustatytas Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalyje numatytas apribojimas laiko atžvilgiu, dėl kurio ieškovas turėjo išeiti iš darbo 2005 m. rugpjūčio 31 d.

46      Vis dėlto reikia konstatuoti, kad taisyklė, kurioje numatytas maksimalus Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalyje numatytų asmenų darbo sutarties terminas, neatima iš Europolo galimybės sudaryti naują darbo sutartį su šiais asmenimis po to, kai jie 18 mėn. nėjo jokių pareigų Europole. 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punkte numatyta, kad „pasibaigus 18 mėn. laikotarpiui, kuriuo buvęs darbuotojas nėjo jokių pareigų Europole, atlikus naują atrankos procedūrą, bet kokia nauja sutartis laikoma pirma sutartimi“.

47      Šioje byloje ginčijamas klausimas, ar pareigos, kurias ėjo ieškovas nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. iš pradžių 18 mėn. laikotarpiu, kuris vėliau buvo pratęstas iki 2008 m. vasario 28 d., buvo tokios pareigos, dėl kurių pagal 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punktą ieškovas negalėjo eiti ginčijamų pareigų.

48      Europolas nemano, kad ieškovas, kaip deleguotas ekspertas Europole nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. iki 2008 m. vasario 28 d., ėjo Tarnybos nuostatų 1 priede numatytas pareigas. Europolas tvirtina, jog kadangi 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punkte kalbama apie „visas Europolo pareigybes“ („any Europol post“), jame Europolo pareigybės nėra ribojamos numatytosiomis Tarnybos nuostatų 1 priede. Pagrįsdamas šį teiginį, Europolas savo sprendime, kuriuo atmestas ieškovo skundas, nurodė, kad 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punkto formuluotėje nedaroma nuoroda į šio sprendimo 1 straipsnio 1 dalyje numatytos frazės „Europol Post“ apibrėžimą. Europolo nuomone, tai, kad 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punkte žodis „post“ nerašomas didžiąja „P“ raide, kaip šio sprendimo 1 straipsnio 1 punkte, iš tiesų parodo, kad frazė „Europol post“ apima visas Europolo pareigybes, ne tik numatytąsias 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 1 straipsnio 1 punkte.

49      Ieškinyje ieškovas ginčijo šį Europolo argumentą, o Europolas savo atsiliepime į ieškinį nekomentavo šio ieškovo prieštaravimo. Tačiau atsakydamas į teisėjo pranešėjo per posėdį pateiktą klausimą, Europolas nurodė, kad jis laikosi savo argumento dėl išvadų, kurias galima padaryti dėl žodžio „post“ rašymo mažąja „p“ raide 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punkte.

50      Be to, Europolas tvirtina, kad 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punkto formuluotė patvirtina jo pateiktą šio straipsnio nuostatų aiškinimą, nes šioje nuostatoje daroma nuoroda į visas Europolo pareigas („neina jokių pareigų Europole“), o tai parodo, kad šio straipsnio 4 punkte reikalaujama, ne tik kad nebūtų jokių teisinių, bet ir faktinių ryšių tarp Europolo ir buvusio jo darbuotojo.

51      Galiausiai Europolas tvirtina, kad jo pažodinį 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punkto nuostatų aiškinimą patvirtina šių nuostatų tikslo analizė.

52      Visų pirma reikia išnagrinėti, ar pažodinis 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punkto aiškinimas pagrindžia Europolo poziciją.

53      Pirma, dėl kausimo, ar frazėje „Europol post“ žodžiui „post“ turi būti suteikiama kitokia prasmė, atsižvelgiant į tai, ar jis rašomas didžiąja „P,“ ar mažąja „p“ raide, visų pirma reikia pažymėti, kad 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 1 straipsnyje visi jame numatyti terminai rašomi didžiąja raide.

54      Antra, iš 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo formuluotės matyti, kad visose jo nuostatose (1 straipsnio 7 punktas, 1 straipsnio 8 punktas, 5 straipsnio 5 punktas, 5 straipsnio 5.1 punktas, 5 straipsnio 5.2 punktas), o ne tik 2 straipsnio 4 punkte frazėje „Europolas post“ žodis „post“ rašomas mažąja „p“ raide, tačiau akivaizdu, kad šios frazės prasmė visose šiose nuostatose nesiskiria nuo 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 1 straipsnio 1 punkte pateikto apibrėžimo, nes priešingu atveju šiame straipsnyje numatyta frazė „Europol Post“ netektų prasmės. Taigi, pačiame 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendime nėra sisteminio skirtumo tarp frazių „Europol Post“ ir „Europol post“, nesvarbu, ar žodis „post“ rašomas didžiąja „P,“ ar mažąja „p“ raide.

55      Trečia, reikia pažymėti, kad Tarnybos nuostatų 1 priedo versijoje anglų kalba žodis „post“ rašomas mažąja „p“ raide tiek pavadinime, tiek tekste.

56      Galiausiai, jeigu 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo autorius norėjo įtvirtinti skirtumą tarp frazių „Europol post“ ir „Europol Post“, pagal tinkamos teisėkūros taisykles jis turėjo būti aiškiai matomas sprendime, tačiau taip nėra.

57      Antra, kalbant apie argumentą, jog žodis „any“, vartojamas 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punkte numatytoje frazėje „any Europol post“, parodo, kad ši frazė skirta bet kokio pobūdžio darbo santykiams, o ne tik Tarnybos nuostatų 1 priede numatytoms pareigoms, reikia pripažinti, kad jis nėra įtikinamas. Ši frazė taip pat gali būti suprantama kaip numatanti bet kokias pareigas 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 1 straipsnio 1 punkte numatytos frazės „Europol Post“ apibrėžimo prasme. Šiuo atžvilgiu reikia konstatuoti, kad frazė „Europol Post“ 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 1 straipsnio 1 punkte apibrėžta kaip „any post“ (bet kokios pareigos), įtrauktos į Tarnybos nuostatų 1 priedo sąrašą. Be to, 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 1 straipsnio 7 ir 8 punktuose vartojama frazė „Any Europol post“, todėl nėra abejonių, kad šios nuostatos apima tik pareigas, apibrėžtas šio sprendimo 1 straipsnio 1 punkte.

58      Iš visų šių teiginių matyti, kad pažodžiui aiškinant 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punktą negalima frazei „Europol post“ suteikti kitokios prasmės nei šio sprendimo 1 straipsnio 1 punkte apibrėžtai frazei „Europol Post“, todėl negalima pritarti Europolo teiginiui, kad frazė „any Europol post“ taip pat apima ir kitas pareigas nei numatytosios Tarnybos nuostatų 1 priede.

59      Šioje byloje reikia pripažinti, kad 2005 m. rugsėjo 1 d.–2008 m. vasario 28 d. laikotarpiu eidamas Europole deleguoto eksperto pareigas, kurios nenumatytos Tarnybos nuostatų 1 priedo sąraše, ieškovas „nėjo jokių pareigų Europole“ 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punkto prasme.

60      Akivaizdu, kad nebuvo sudaryta jokia sutartis tarp ieškovo ir Europolo 2005 m. rugsėjo 1 d.–2008 m. vasario 28 d. laikotarpiu. Ieškovas į Europolą deleguotas kaip ekspertas remiantis susitarimu, sudarytu tarp Europolo ir „Polizeipräsident in Berlin“, kuriame apibrėžtas ieškovo statusas, pareigos, teisės ir pareigos. Be to, reikia nurodyti, kad nei Tarnybos nuostatuose, nei Europolo priimtuose sprendimuose, kurie buvo perduoti Tarnautojų teismui, nėra nuostatų dėl deleguojamų ekspertų. Iš šių argumentų matyti, kad kaip deleguotas ekspertas ieškovas buvo Vokietijos policijos pareigūnas, Vokietijos policijos pagal susitarime numatytas sąlygas deleguotas į Europolą.

61      Dar lieka išnagrinėti, ar Europolo nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis tokia išvada gali būti paneigta.

62      Šiuo atžvilgiu reikia nurodyti, kad vienas iš Tarnybos nuostatų 6 straipsnyje numatyto maksimalaus darbo sutarties termino nustatymo tikslų pagal 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 6 konstatuojamąją dalį yra užtikrinti darbuotojų „rotaciją“, kad asmenys išdirbę maksimalų laikotarpį Europole grįžtų dirbti į jų nacionalinės valdžios institucijas.

63      Šioje byloje Europolas pateikė Tarnautojų teismui 2006 m. liepos 19 d. dokumentą „Job Description for the Seconded Expert to the Drugs Unit“ (Į Kovos su narkotikais skyrių deleguoto eksperto darbo aprašymas), kurį parengė ieškovas ir patvirtino Europolo Kovos su narkotikais skyriaus vadovas, iš kurio matyti, kad ieškovas aktyviai dalyvavo šio skyriaus įprastiniuose darbuose, taip pat kelis kartus atstovavo Europolui ir kai nebuvo Kovos su narkotikais skyriaus vadovo, jį pavadavo. Taip pat svarbu pažymėti, jog šiame dokumente nurodyta, kad, „vykdydamas deleguoto eksperto pareigas ir savo užduotis, jis prižiūri ir koordinuoja operatyvinę įvairių Kovos su narkotikais skyriaus poskyrių veiklą, patvirtina ir leidžia platinti išorės partneriams operatyvinius dokumentus, ataskaitas ir kitus dokumentus, duoda interviu spaudai ir pataria Kovos su narkotikais skyriaus vadovui politiniais klausimais. Kasdien vyksta Kovos su narkotikais skyriaus vadovo ir deleguoto eksperto susitikimai (in his capacity as Seconded Expert and his special tasking, he supervises and co-ordinates the operational activities in the various Sections of the Drugs Unit, approves and authorises the distribution, to external partners, of operational documents, reports and other products, gives interviews to the media and advises the Head of the Drugs Unit on policy matters[; d]aily meetings between the Head of the Drugs Unit and the Seconded Expert take place)“.

64      Be to, Europolas per posėdį nurodė, kad ieškovas, kaip Kovos su narkotikais skyriaus pagrindinis administratorius (first officer), vykdė lygiai tokias pačias užduotis kaip ir deleguotas ekspertas. Užduotys nepasikeitė ir ieškovas liko šio skyriaus vadovo pavaduotoju (deputy head). Europolas taip pat nurodė, kad ieškovas nedirbo Berlyne 2005 m. rugpjūčio 31 d. pasibaigus jo darbo sutarčiai.

65      Taip pat posėdyje Europolas paaiškino, kad 2005 m. rugpjūčio 31 d. pasibaigus ieškovo sutarčiai praktiniais sumetimais Europolas paliko jį dirbti turint kitą statusą.

66      Ieškovas neginčija, kad dokumentas „Job Description for the Seconded Expert to the Drugs Unit“ tiksliai atspindi jam patikėtas užduotis. Tačiau ieškovo atstovas posėdyje tvirtino, kad „nemanė, jog veikla ar darbai buvo tokie patys [kokius ieškovas vykdė kaip pagrindinis administratorius (first officer)]; jei taip būtų buvę, [ieškovui] nebūtų reikėję iš naujo aprašyti užduočių“. Be to, ieškovas tvirtina, kad jis, kaip deleguotas ekspertas, neturėjo teisės vykdyti Kovos su narkotikais skyriaus vadovo pavaduotojo pareigų (deputy head), nes šias pareigas galėjo vykdyti tik Europolo darbuotojas.

67      Iš ieškovo teisinės ir faktinės situacijos vykdant deleguoto eksperto pareigas analizės matyti, kad nors formaliai jis grįžo dirbti į Vokietijos policiją 2005 m. rugsėjo 1 d., faktiškai jis toliau vykdė iš esmės tas pačias pareigas kaip ir anksčiau, tik turėjo kitą statusą. Be to, ieškovas neįrodė, kaip jo darbas iš esmės pasikeitė nuo 2005 m. rugsėjo 1 dienos.

68      Tačiau svarbu nurodyti, jog pats Europolas, viena vertus, reikalavo, kad ieškovas išeitų iš darbo 2005 m. rugpjūčio 31 d., kad būtų laikomasi pagal Tarnybos nuostatų 6 straipsnį nustatytų sutarties ir jos pratęsimo terminų. Kita vertus, Europolas leido ieškovui toliau dirbti kaip deleguotam ekspertui, o tai iš tiesų leido užtikrinti ieškovo pareigų Europole tęstinumą ir jis galėjo realiai negrįžti į jo nacionalinės valdžios institucijos tarnybą.

69      Šiomis aplinkybėmis Europolas negali veiksmingai remtis faktinėmis aplinkybėmis, išdėstytomis šio sprendimo 63–65 punktuose, grįsdamas 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnių 4 punkto nuostatų aiškinimą, kuris prieštarauja jo aiškiam ir nedviprasmiškam tekstui. Pagal nusistovėjusią teismų praktiką, nesant parengiamųjų dokumentų, kuriuose aiškiai išreiškiami nuostatos rengėjų ketinimai, galima remtis tik nustatytu teksto turiniu ir jam suteikti prasmę, pagrįstą pažodiniu ir loginiu aiškinimu (šiuo klausimu žr. 1961 m. birželio 1 d. Teisingumo Teismo sprendimą Simon prieš Teisingumo Teismą, 15/60, Rink. p. 223, 244,  ir 2006 m. gruodžio 14 d. Tarnautojų teismo sprendimo André prieš Komisiją, F‑10/06, Rink. FP p. I‑A‑1‑183 ir II‑A‑1‑755, 44 punktą). Taigi pažodinio teksto aiškinimo negalima pakeisti su konkrečiu atveju susijusiomis faktinėmis aplinkybėmis pagrįstu aiškinimu.

70      Iš viso to, kas pasakyta, matyti, kad ieškinio pagrindui, susijusiam su klaidingu 2006 m. gruodžio 8 d. Sprendimo 2 straipsnio 4 punkto aiškinimu, turi būti pritarta. Todėl reikia panaikinti 2007 m. spalio 10 d. Europolo sprendimą nenagrinėjant kitų ieškovo pateiktų pagrindų.

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

71      Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 1 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo.

72      Kadangi Europolas pralaimėjo bylą ir ieškovas reikalavo priteisti išlaidas iš atsakovo, Europolas turi padengti visas šioje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais,

TARNAUTOJŲ TEISMAS (antroji kolegija)

nusprendžia:

1.      Panaikinti 2007 m. spalio 10 d. Europos policijos biuro (Europolo) sprendimą, kuriuo J. Mölling neleista dalyvauti atrankos į Europolo Kovos su narkotikais skyriaus pagrindinio administratoriaus (first officer) pareigas procedūroje.

2.      Priteisti iš Europolo visas bylinėjimosi išlaidas.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Paskelbta 2009 m. birželio 4 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

 

       Pirmininkas

W. Hakenberg

 

      H. Kanninen

Šį sprendimą ir jame cituojamus Bendrijos teismų sprendimus, kurie nėra paskelbti Rinkinyje, galima rasti Teisingumo Teismo interneto svetainėje www.curia.europa.eu


* Proceso kalba: olandų.