Language of document : ECLI:EU:F:2009:53

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE (drugi senat)

z dne 4. junija 2009(*)

„Javni uslužbenci – Osebje Europola – Zaposlovanje – Izbirni postopek – Pogoji za zaposlitev – Napoteni nacionalni strokovnjak – Člen 6 Kadrovskih predpisov Europola – Člen 2(4) sklepa direktorja Europola z dne 8. decembra 2006“

V zadevi F‑11/08,

zaradi tožbe na podlagi člena 40(3) Konvencije, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu) in člena 93(1) Kadrovskih predpisov Europola,

Jörg Mölling, napoteni nacionalni strokovnjak pri Evropskem policijskem uradu, stanujoč v Haagu (Nizozemska), ki ga je najprej zastopal P. de Casparis, odvetnik, nato P. de Casparis, N. D. Dane in W. J. Dammingh, odvetniki,

tožeča stranka,

proti

Evropskemu policijskemu uradu (Europol), ki ga zastopata D. Neumann in D. El Khoury, zastopnika, ob sodelovanju B. Wägenbaura in R. Van der Houta, odvetnika,

tožena stranka,

SODIŠČE ZA USLUŽBENCE (drugi senat),

v sestavi S. Van Raepenbusch, predsednik, I. Boruta, sodnica, in H. Kanninen (poročevalec), sodnik,

sodni tajnik: R. Schiano, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 9. septembra 2008

izreka naslednjo

Sodbo

1        J. Mölling je s tožbo, ki jo je sodno tajništvo Sodišča za uslužbence prejelo 22. januarja 2008 v elektronski obliki (izvirnik je bil vložen 25. januarja 2008), zahteval razglasitev ničnosti odločbe Europola z dne 10. oktobra 2007, s katero mu ni bilo dovoljeno sodelovati v izbirnem postopku za zasedbo delovnega mesta glavnega administratorja („first officer“) v enoti „droge“ Europola.

 Pravni okvir

2        Člen 1(1) Kadrovskih predpisov Europola v različici, ki se uporablja v obravnavani zadevi (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi), določa:

„Kadrovski predpisi se uporabljajo za vse pogodbeno zaposleno osebje Europola. To osebje sestavlja:

–        osebje Europola, ki se ga zaposli izključno iz pristojnih organov v smislu člena 2(4) Konvencije [, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o ustanovitvi Evropskega policijskega urada], ali osebje, ki se ga lahko zaposli bodisi iz ali izven teh organov,

–        lokalno osebje, če je izrecno navedeno v Kadrovskih predpisih.“

3        Člen 2(1) Kadrovskih predpisov določa:

„Za osebje Europola v smislu Kadrovskih predpisov se štejejo osebe, ki se jih zaposli za zasedbo delovnega mesta s seznama v Dodatku 1, razen delovnih mest, pri katerih je označeno, da jih mora zasesti lokalno osebje.

Med navedenimi delovnimi mesti se določi tista, ki jih lahko zasede izključno osebje iz pristojnih organov v smislu člena 2(4) Konvencije [, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o ustanovitvi Evropskega policijskega urada], in tista, ki jih lahko zasede tudi drugo osebje.

Osebju, ki se zaposli na delovno mesto, ki ga lahko zasede le osebje iz pristojnih organov, se lahko za to delovno mesto ponudi samo pogodba za določen čas v skladu s členom 6.“

4        V Dodatku 1 Kadrovskih predpisov so Europolova delovna mesta našteta v odstavku 1, ki določa, da „[so] ob upoštevanju odstavka 3 [...] [Europolova] delovna mesta še zlasti [naslednja] delovna mesta: [...].“ V zadnjem pododstavku odstavka 1 Dodatka 1 je določeno, da „se lahko ta seznam [Europolovih delovnih mest] spremeni s soglasnim sklepom upravnega odbora.“

5        Člen 6 Kadrovskih predpisov določa:

„Vse osebje Europola, bodisi zaposleno na delovno mesto, ki ga lahko zasede le osebje iz pristojnih organov v smislu člena 2(4) Konvencije [, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o ustanovitvi Evropskega policijskega urada] bodisi zaposleno na delovno mesto, za katerega ta omejitev ne velja, se v začetku zaposli za določen čas od enega do petih let.

Prve pogodbe je mogoče podaljšati. Skupna dolžina pogodb za določen čas, vključno z vsakim podaljšanjem, ne sme preseči devetih let.

Le osebje, zaposleno na delovno mesto, ki ni omejeno na osebje iz pristojnih organov v smislu člena 2(4) Konvencije [, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o ustanovitvi Evropskega policijskega urada], je mogoče po visoko zadovoljivi izpolnitvi dveh pogodb za določen čas, ki sta trajali najmanj šest let, zaposliti za nedoločen čas.

[…]“

6        Člen 2(4) Konvencije, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o ustanovitvi Evropskega policijskega urada z dne 26. julija 1995 (UL C 316, str. 2, v nadaljevanju: Konvencija o Europolu) tako opredeljuje pristojne organe, ki jih med drugim omenja člen 6 Kadrovskih predpisov:

„Za namen te konvencije pomenijo ,pristojni organi‘ vse javne organe, ki obstajajo v državah članicah in ki so v okviru nacionalne zakonodaje odgovorni za preprečevanje in boj proti kaznivim dejanjem.“

7        Tretje poglavje drugega naslova Kadrovskih predpisov z naslovom „Pogoji zaposlitve“ vsebuje člen 24, ki določa:

„1. Zaposlovanje osebja Europola mora biti namenjeno temu, da se [Europolu] zagotovi sodelovanje oseb z najvišjo stopnjo strokovnosti, učinkovitosti in integritete. Pri izbiri osebja Europola se ne upošteva samo osebne primernosti in strokovnosti, ampak tudi potrebo po tem, da so ustrezno zastopane vse države članice in vsi uradni jeziki Evropske unije. Europol izvaja politiko enakih možnosti.

2. Osebje Europola je mogoče zaposliti samo pod pogoji iz člena 2(1), pod pogojem, da

(a)      je oseba državljan države članice Evropske unije in uživa vse državljanske pravice;

(b)      je oseba izpolnila vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka;

(c)      ima oseba zahtevane osebnostne lastnosti za opravljanje svojih nalog;

(d)      je oseba fizično sposobna opravljati svoje naloge;

(e)      oseba izkaže poglobljeno znanje enega od uradnih jezikov Evropske unije in ustrezno znanje enega od ostalih navedenih jezikov, kot je potrebno za naloge, ki jih bo opravljala.

[…]

4. Postopek izbire pri zaposlovanju osebja Europola je določen v Dodatku 2 [Kadrovskih predpisov].“

8        V skladu s členom 5(1) Dodatka 2 Kadrovskih predpisov „izbirna komisija glede na kvalifikacije, izkušnje in iskani profil ter na podlagi morebitnega predizbora iz člena 24 Kadrovskih predpisov opravi prvi izbor prejetih kandidatur.“

9        V uvodni izjavi 6 k sklepu direktorja Europola z dne 8. decembra 2006 o splošni politiki izvajanja člena 6 Kadrovskih predpisov (v nadaljevanju: sklep z dne 8. decembra 2006) je navedeno:

„Razlog za predpisano najdaljše trajanje zaposlitve celotnega osebja Europola, zaposlenega na delovnih mestih [ki jih lahko zasede le osebje iz nacionalnih pristojnih organov iz člena 2(4) Konvencije o Europolu], na podlagi dveh pogodb za določen čas, je to, da države članice želijo izmenjevanje navedenih članov osebja Europola, ki jih je treba nato ponovno zaposliti v njihovih nacionalnih pristojnih organih (načelo rotacije) […]“ („The reason for prescribing a maximum period of service for all Europol staff on bold posts under two fixed-term contracts is that the Member States want a rotation of such staff members who should subsequently be re-integrated into the service of their competent national authority (the rotation principle) […]“)

10      V uvodni izjavi 15 sklepa z dne 8. decembra 2006 je navedeno, da „lahko Europol na podlagi razumne razlage člena 6 in Dodatka 2 Kadrovskih predpisov šteje, da je nekdanji član osebja Europola po določenem obdobju odsotnosti upravičen kandidirati za novo delovno mesto, kar zagotavlja, da se vse, notranje ali zunanje, kandidate za določeno delovno mesto obravnava enako in da noben kandidat ne more vplivati na postopek izbire“. („Based on a reasonable interpretation of Article 6 and Appendix 2 of the Staff Regulations, Europol is not prevented from considering a previous staff member as eligible to apply for a new post following a period of absence which ensures that all candidates for a particular post, internal or external, are in an equal position and that no candidate may have influenced a forthcoming recruitment campaign“).

11      Člen 1 sklepa z dne 8. decembra 2006 tako opredeljuje nekatere izraze iz navedenega sklepa:

„[točka 1] delovno mesto Europola: vsako delovno mesto, ki je vključeno ali se ga namerava vključiti na seznam Europolovih delovnih mest iz Dodatka 1 Kadrovskih predpisov, razen direktorja, namestnikov direktorja in lokalnega osebja, kot je določeno v členih od 98 do 100 Kadrovskih predpisov. (‚Europol Post‘: Any post that is included or is intended to be included in the list of Europol posts set out in Appendix 1 of the Staff Regulations, with the exception of the Director, the Deputy Directors and local staff as provided for by Articles 98-100 of the Staff Regulations);

[…]

[točka 6] ‚[Nacionalni] pristojni organi‘: v skladu s členom 2(4) Konvencije o Europolu, vsi javni organi, ki obstajajo v državah članicah in ki so v okviru nacionalne zakonodaje odgovorni za preprečevanje in boj proti kaznivim dejanjem. (‚Competent Authority‘: In accordance with Article 2(4) of the Europol Convention, all public bodies existing in the Member States which are responsible under national law for preventing and combating criminal offences);

[točka 7] ‚Delovno mesto, označeno s poudarjenim tiskom‘: vsako delovno mesto Europola, ki ga lahko zasede le osebje iz pristojnih organov. (‚Bold Post‘: Any Europol post which can be filled only by staff engaged from a Competent Authority);

[točka 8] ‚Delovno mesto, ki ni označeno s poudarjenim tiskom‘: vsako delovno mesto, ki ga lahko zasede osebje, ki ni nujno iz pristojnih organov. (‚Non-bold Post‘: Any Europol post which can be filled by staff that do not need to be engaged from a Competent Authority).“

12      Člen 2, točka 3, sklepa z dne 8. decembra 2006 določa, da „se lahko, brez poseganja v člen 2, točka 4, s posameznikom sklene samo eno prvo pogodbo“. („Without prejudice to Article 2.4 below, only one First Contract shall be entered into with any individual“).

13      V skladu s členom 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006 se „po izteku 18 mesecev, v katerih nekdanji član osebja ni bil zaposlen na nobenem delovnem mestu Europola, in po novem postopku izbire kakršna koli nova pogodba o zaposlitvi šteje za prvo pogodbo“. („After a period of 18 months during which a former member of staff has been detached from any Europol post, and following a new selection procedure, any new Employment Contract shall be deemed to be a First Contract“).

14      Člen 40(3) Konvencije o Europolu določa, da „[d]oločbe o pritožbah, na katere opozarjajo pravila v zvezi s pogoji zaposlitve, ki veljajo za začasno in pomožno osebje Evropskih skupnosti, veljajo s potrebnimi spremembami tudi za osebje Europola.“ Določbe členov 92 in 93 Kadrovskih predpisov tako ustrezajo tistim iz členov 90 in 91 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti, ki se v skladu s členom 117 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti uporabljajo za začasno in pomožno osebje Evropskih skupnosti.

 Dejansko stanje

15      Tožeča stranka, ki je uradnik nemške policije, se je 1. septembra 1999 pri Europolu zaposlila kot glavni administrator („first officer“) v enoti „droge“. Njena pogodba, ki je bila sklenjena na podlagi člena 6, prva alinea, Kadrovskih predpisov Europola v različici pred sprejetjem Sklepa Sveta z dne 4. decembra 2006 o spremembi Kadrovskih predpisov Europola (UL C 311, str. 1), je prenehala veljati 31. avgusta 2005.

16      Tega dne se je tožeča stranka ponovno zaposlila pri nemški policiji, pri kateri je bila zaposlena že pred 1. septembrom 1999 in ki jo je s 1. septembrom 2005 napotila na delo v Europol kot napotenega strokovnjaka („seconded expert“). Ta napotitev, ki se bi morala prvotno končati 28. februarja 2007, je bila s spremembo pogodbe o napotitvi tožeče stranke podaljšana do 28. februarja 2008. Po trditvah tožeče stranke naj bi jo Europol na začetku napotitve seznanil s tem, da se bo po izteku napotitve lahko „vrnila na Europol kot zaposleni“.

17      Europol je 13. julija 2007 objavil prosto delovno mesto glavnega administratorja („first officer“) v enoti „droge“ (v nadaljevanju: sporno delovno mesto). V skladu s točko 3.1 objave prostega delovnega mesta z naslovom „Splošni pogoji (člen 24 Kadrovskih predpisov)“ bi morala biti oseba na spornem delovnem mestu „član osebja nacionalnih pristojnih organov države članice Evropske unije in uživati vse državljanske pravice (delovna mesta, označena s poudarjenim tiskom)“.

18      Tožeča stranka je kandidirala za sporno delovno mesto.

19      Izbirna komisija, določena v Dodatku 2 Kadrovskih predpisov, je opravila prvi izbor kandidatov in tožečo stranko uvrstila na prvo mesto.

20      Vodja enote „droge“ v Europolu je tožečo stranko 10. oktobra 2007 ustno obvestil, da njena kandidatura ni dopustna, ker ne izpolnjuje pogojev iz člena 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006. Po mnenju vodje enote „droge“ tožeča stranka po izteku njene pogodbe z Europolom za obdobje od 1. septembra 1999 do 31. avgusta 2005 ni izpolnjevala zahteve iz navedene določbe, da vsaj 18 mesecev ni bila zaposlena na nobenem delovnem mestu Europola.

21      Tožeča stranka je 11. oktobra 2007 vložila pritožbo zoper odločbo Europola z dne 10. oktobra 2007, v kateri je izpodbijala Europolovo razlago člena 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006.

22      Europol je z odločbo z dne 23. oktobra 2007 pritožbo zavrnil.

 Postopek in predlogi strank

23      Sodišče za uslužbence je stranki v okviru ukrepov procesnega vodstva v skladu s členom 55(2)(d) Poslovnika pozvalo k predložitvi nekaterih listin.

24      Tožeča stranka je v odgovor na poziv k predložitvi listin med drugim predložila kopijo pogodbe o zaposlitvi z Europolom za obdobje od 1. septembra 1999 do 31. avgusta 2005. Europol pa je predložil kopijo objave prostega spornega delovnega mesta, listine v zvezi z drugima dvema kandidatoma iz postopka za zasedbo navedenega delovnega mesta, ki ju je tožeča stranka omenjala v okviru tožbenega razloga glede kršitve „načela enakosti“, ter opis delovnega mesta napotenega strokovnjaka v enoti „droge“ („Job description for the Seconded Expert to the Drugs Unit“), ki ga je pripravila tožeča stranka in potrdil vodja enote „droge“ v Europolu.

25      Tožeča stranka Sodišču za uslužbence predlaga, naj:

–        razglasi za nično odločbo Europola z dne 10. oktobra 2007, s katero ji ni bilo dovoljeno sodelovanje v izbirnem postopku za zasedbo spornega delovnega mesta;

–        razglasi za nično odločbo z dne 23. oktobra 2007 o zavrnitvi pritožbe;

–        Europolu naloži plačilo stroškov, tudi nagrade odvetniku.

26      Europol Sodišču za uslužbence predlaga, naj:

–        tožbo zavrne;

–        tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

 Predmet spora

27      Tožeča stranka poleg razglasitve ničnosti odločbe Europola z dne 10. oktobra 2007, s katero ji ni bilo dovoljeno sodelovanje v izbirnem postopku za zasedbo spornega delovnega mesta, predlaga tudi razglasitev ničnosti odločbe z dne 23. oktobra 2007 o zavrnitvi njene pritožbe. V zvezi s tem je treba spomniti, da Sodišče za uslužbence na podlagi predlogov za razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi pritožbe, ki nima samostojne vsebine, odloča o aktu, zoper katerega je bila vložena pritožba (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 17. januarja 1989 v zadevi Vainker proti Parlamentu, 293/87, Recueil, str. 23, točka 8; sodbo Sodišča prve stopnje z dne 6. aprila 2006 v zadevi Camós Grau proti Komisiji, T‑309/03, ZOdl., str. II‑1173, točka 43, in sodbo Sodišča za uslužbence z dne 4. septembra 2008 v zadevi Duta proti Sodišču, F‑103/07, še neobjavljena v ZOdl., točka 23, za katero je v teku pritožbeni postopek pred Sodiščem prve stopnje, zadeva T‑475/08 P).

28      Tožeča stranka je pritožbo vložila zoper odločbo Europola z dne 10. oktobra 2007, s katerim ji ni bilo dovoljeno sodelovanje v izbirnem postopku za zasedbo spornega delovnega mesta. Zato je treba šteti, da je tožba tožeče stranke vložena zoper navedeno odločbo.

 Pravo

29      Tožeča stranka v utemeljitev tožbe uveljavlja dva tožbena razloga, ki se nanašata, na eni strani, na napačno uporabo člena 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006 in kršitev načela pravne varnosti, na drugi strani pa na kršitev načela enakega obravnavanja.

30      Najprej je treba preučiti tožbeni razlog glede napačne uporabe člena 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006 in kršitve načela pravne varnosti.

 Trditve strank

31      Tožeča stranka najprej opozarja na vsebino člena 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006, po katerem se po 18 mesecih, v katerih nekdanji član osebja Europola ni bil zaposlen na nobenem delovnem mestu Europola („any Europol post“), in po novem postopku izbire vsaka nova pogodba o zaposlitvi šteje za prvo pogodbo.

32      Tožeča stranka dalje navaja, da je po izteku pogodbe z Europolom 31. avgusta 2005 delala v Europolu kot „napoteni strokovnjak“. Te funkcije naj v Dodatku 1 Kadrovskih predpisov ne bi bilo, zato naj ne bi smel biti izključen iz postopka izbire za sporno delovno mesto zaradi neizpolnjevanja pogojev iz člena 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006.

33      Tožeča stranka dodaja, da to, da Europol razlikuje izraza „Europol post“ in „Europol Post“, pri čemer se beseda „post“ piše enkrat z malo in drugič z veliko začetnico, nima podlage v sklepu z dne 8. decembra 2006. Če bi obstajala pojmovna razlika, bi morala biti izkazana v navedenem sklepu. Tako v Kadrovskih predpisih kot v sklepu z dne 8. decembra 2006 se ta izraza uporabljata brez razlikovanja.

34      Nazadnje tožeča stranka navaja, da je v Europolu delala šest let, rok, po katerem naj bi se izvedla „rotacija“, pa naj bi bil medtem določen na devet let.

35      Europol opozarja, prvič, na razlog za obstoj člena 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006. V skladu z navedbami Europola člen 6 Kadrovskih predpisov ureja pogodbe z osebjem, ki zaseda delovna mesta, označena s poudarjenim tiskom („bold posts“), to so delovna mesta, ki so pridržana za osebje iz nacionalnih policijskih in carinskih uprav, ki se ga po izteku pogodbe z Europolom ponovno zaposli v njegovi nacionalni upravi. Te pogodbe naj bi bile torej v skladu s členom 6 Kadrovskih predpisov časovno omejene, kar naj bi pojasnjevalo, zakaj člen 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006 določa, da lahko oseba, ki je bila del osebja Europola, pogodbo z Europolom sklene šele po izteku osemnajstmesečnega „obdobja odsotnosti“.

36      Drugič, Europol trdi, da tožbeni razlog tožeče stranke tako glede na besedilo člena 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006 kot glede na njegov namen ni utemeljen.

37      Najprej, člen 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006 naj bi določal dva pogoja, ki morata biti izpolnjena kumulativno. Tožeča stranka je izpolnjevala prvi pogoj, saj je bila član osebja Europola. Ne bi pa naj bilo res, da v 18 mesecih „ni bil[a] zaposlen[a] na nobenem delovnem mestu Europola“. V zvezi s tem Europol trdi, da besedilo „ni bil zaposlen na nobenem delovnem mestu Europola“ v smislu člena 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006 pomeni, da med Europolom in nekdanjim članom njegovega osebja ne sme obstajati nobena pravna ali dejanska vez.

38      Nadalje Europol navaja, da v skladu z uvodno izjavo 6 sklepa z dne 8. decembra 2006 države članice Konvencije o Europolu hočejo, da člani osebja Europola, ki zasedajo delovna mesta, označena s poudarjenim tiskom, v Europolu delajo za določen čas, tako da se omogoči njihova „rotacija“ in torej njihova ponovna zaposlitev v nacionalnih upravah, iz katerih so prišli. Europol meni, da bi bilo treba izraz „ni bil zaposlen na nobenem delovnem mestu Europola“ iz člena 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006 razlagati v skladu s tem.

39      Sicer pa naj bi v skladu z uvodno izjavo 15 sklepa z dne 8. decembra 2006 nekdanji član osebja Europola lahko kandidiral za novo delovno mesto samo po določenem „obdobju odsotnosti“, kar naj bi omogočalo zagotavljanje enakosti vseh kandidatov.

40      V obravnavani zadevi naj bi tožečo stranko njena država naslednji dan po izteku pogodbe z Europolom tja napotila kot „napotenega strokovnjaka“. Kot taka naj bi še naprej delala za Europol in pod njegovim nadzorom.

41      Nazadnje Europol trdi, da mora tožeča stranka dokazati, da izpolnjuje vse pogoje iz člena 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006. Tožeča stranka pa naj bi se v bistvu omejila na zavračanje razlikovanja med izrazoma „Europol post“ in „Europol Post“, pri čemer je beseda „post“ zapisana enkrat z malo in drugič z veliko začetnico.

 Presoja Sodišča za uslužbence

42      Člen 2(1), prvi pododstavek, Kadrovskih predpisov določa, prvič, da se „[z]a osebje Europola v smislu Kadrovskih predpisov štejejo osebe, ki se jih zaposli za zasedbo delovnega mesta s seznama v Dodatku 1, razen delovnih mest, pri katerih je označeno, da jih mora zasesti lokalno osebje.“

43      Člen 2(1), drugi pododstavek, Kadrovskih predpisov nato določa razlikovanje med „delovnimi mesti, [...] ki jih lahko zasede izključno osebje iz pristojnih organov v smislu člena 2(4) Konvencije o Europolu in [tistimi], ki jih lahko zasede tudi drugo osebje.“

44      Nazadnje je iz člena 2(1), tretji pododstavek, Kadrovskih predpisov razvidno, da se lahko osebju, ki se zaposli na delovno mesto, ki ga lahko zasede le osebje iz pristojnih organov v smislu člena 2(4) Konvencije o Europolu, za to delovno mesto ponudi samo pogodba za določen čas. Ta določba napotuje na člen 6 Kadrovskih predpisov, ki določa najdaljše trajanje pogodbe za določen čas. To trajanje, devet let, je bilo pred spremembo člena 6 Kadrovskih predpisov s sklepom Sveta z dne 4. decembra 2006 o spremembi Kadrovskih predpisov Europola šest let.

45      V obravnavani zadevi je za delovno mesto, ki ga je od 1. septembra 1999 do 31. avgusta 2005 zasedala tožeča stranka, veljala časovna omejitev iz člena 2(1) Kadrovskih predpisov, zaradi česar je tožeča stranka svoje delovno mesto zapustila 31. avgusta 2005.

46      Vendar pa je treba ugotoviti, da pravilo o najdaljšem trajanju pogodbe o zaposlitvi za osebe iz člena 2(1) Kadrovskih predpisov Europolu ne onemogoča, da s temi osebami po tem, ko 18 mesecev niso bile zaposlene na nobenem delovnem mestu Europola, ponovno sklene pogodbo o zaposlitvi. Člen 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006 namreč določa, da „po 18 mesecih, v katerih nekdanji član osebja Europola ni bil zaposlen na nobenem delovnem mestu Europola, in po novem postopku izbire, vsaka nova pogodba o zaposlitvi šteje za prvo pogodbo.“

47      V obravnavani zadevi je sporno to, ali je bila zaposlitev tožeče stranke od 1. septembra 2005 dalje, ki je bila prvotno predvidena za 18 mesecev, nato pa podaljšana do 28. februarja 2008, zaposlitev, zaradi katere tožeča stranka na podlagi člena 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006 ne more biti izbrana za zasedbo spornega delovnega mesta.

48      Europol ne zatrjuje, da je tožeča stranka kot napoteni strokovnjak pri Europolu med 1. septembrom 2005 in 28. februarjem 2008 zasedala delovno mesto iz Dodatka 1 Kadrovskih predpisov. Trdi pa, da člen 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006 s tem, ko navaja „[na] nobenem delovnem mestu Europola“ („any Europol post“), delovna mesta Europola ne omejuje na tista iz Dodatka 1 Kadrovskih predpisov. Europol je v odločbi, s katero je zavrnil pritožbo tožeče stranke, v podkrepitev te trditve opozoril na to, da se besedilo člena 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006 ne sklicuje na opredelitev izraza „Europol Post“ iz člena 1, točka 1, navedenega sklepa. Po mnenju Europola naj bi namreč to, da beseda „post“ v členu 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006 ni zapisana z veliko začetnico, kot je to v členu 1, točka 1, navedenega sklepa, pomenilo, da se izraz „Europol post“ nanaša na katero koli delovno mesto v Europolu, in ne samo tista iz člena 1, točka 1, sklepa z dne 8. decembra 2006.

49      Tožeča stranka je v tožbi zavrnila navedeno trditev Europola, ki se na ta ugovor tožeče stranke v odgovoru na tožbo ni odzval. Je pa Europol v odgovor na vprašanje sodnika poročevalca na obravnavi pojasnil, da vztraja pri svoji trditvi glede posledic uporabe besede „post“ z malo začetnico v členu 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006.

50      Europol poleg tega trdi, da besedilo člena 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006 potrjuje njegovo razlago določb navedenega člena, saj se ta določba sklicuje na katero koli delovno mesto Europola („detached from any Europol post“), kar naj bi kazalo na to, da navedeni člen 2, točka 4, ne zahteva samo neobstoja kakršne koli pravne vezi ampak tudi neobstoj dejanske vezi med Europolom in nekdanjim članom njegovega osebja.

51      Nazadnje Europol še trdi, da njegovo jezikovno razlago določb člena 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006 potrjuje tudi analiza namena njegovih določb.

52      Najprej je treba preučiti, ali dobesedna razlaga člena 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006 potrjuje utemeljenost stališča Europola.

53      Kar zadeva, na eni strani, vprašanje, ali je treba besedi „post“ v izrazu „Europol post“ dati poseben pomen glede na to, ali je zapisana z veliko ali malo začetnico, je treba ugotoviti, prvič, da se v členu 1 sklepa z dne 8. decembra 2006 vsi v njem opredeljeni izrazi začnejo z veliko začetnico.

54      Drugič, iz besedila sklepa z dne 8. decembra 2006 je razvidno, da je beseda „post“ v izrazu „Europol post“ v vseh njegovih določbah (člen 1, točka 7, člen 1, točka 8, člen 5, točka 5, člen 5, točka 5.1, člen 5, točka 5.2), ne samo v členu 2, točka 4, zapisana z malo začetnico, kljub temu pa ta beseda očitno v nobeni od navedenih določb nima drugačnega pomena, kot je opredeljen v členu 1, točka 1, sklepa z dne 8. decembra 2006, razen če opredelitev izraza „Europol post“, kot je naveden v zadnjenavedenem členu, postane brezpredmetna. Sklep z dne 8. decembra 2006 tako sam po sebi ne vsebuje sistematske razlike med izrazoma „Europol Post“ in „Europol post“ glede na to, ali je beseda „post“ zapisana z veliko ali malo začetnico.

55      Tretjič, ugotoviti je treba, da je beseda „post“ v Dodatku 1 Kadrovskih predpisov v angleški jezikovni različici tako v naslovu kot v besedilu zapisana z malo začetnico.

56      Nazadnje, če bi avtor sklepa z dne 8. decembra 2006 želel razlikovati med izrazoma „Europol post“ in „Europol Post“, bi bila stvar dobre priprave zakonodajnega besedila, da se to jasno izrazi v sklepu, kar pa se ni zgodilo.

57      Na drugi strani je treba glede trditve, da naj bi uporaba besede „any“ v izrazu „any Europol post“ iz člena 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006 kazala na to, da se ta izraz nanaša na vse vrste delovnih razmerij, in ne samo na delovna mesta iz Dodatka 1 Kadrovskih predpisov, priznati, da ni prepričljiva. Navedeni izraz bi bilo dejansko mogoče razumeti tudi tako, da se nanaša na katero koli delovno mesto v smislu opredelitve izraza „Europol Post“ iz člena 1, točka 1, sklepa z dne 8. decembra 2006. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da je izraz „Europol Post“ v členu 1, točka 1, sklepa z dne 8. decembra 2006 opredeljen kot „any post“ s seznama v Dodatku 1 Kadrovskih predpisov. Poleg tega se v določbah člena 1, točki 7 in 8, sklepa z dne 8. decembra 2006 uporablja izraz „Any Europol post“, čeprav ni dvoma, da se te določbe nanašajo samo na uporabo, ki je opredeljena v členu 1, točka 1, navedenega sklepa.

58      Iz vsega navedenega izhaja, da dobesedna razlaga člena 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006 ne omogoča, da bi se izrazu „Europol post“ pripisovala drugačna vsebina, kot je vsebina izraza „Europol Post“, ki je opredeljen v členu 1, točka 1, navedenega sklepa, in da bi se torej potrdila trditev Europola, da se izraz „any Europol post“ poleg delovnih mest, navedenih v Dodatku 1 Kadrovskih predpisov, nanaša tudi na druga delovna mesta.

59      V obravnavani zadevi je treba skleniti, da tožeča stranka, s tem da je v obdobju od 1. septembra 2005 do 28. februarja 2008 zasedala delovno mesto napotenega strokovnjaka pri Europolu, ki ga ni na seznamu iz Dodatka 1 Kadrovskih predpisov, „ni bil[a] zaposlen[a] na nobenem delovnem mestu Europola“ v smislu člena 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006.

60      Nesporno je namreč, da za obdobje med 1. septembrom 2005 in 28. februarjem 2008 med tožečo stranko in Europolom ni bila sklenjena nobena pogodba. Napotitev tožeče stranke kot strokovnjaka pri Europolu je posledica pogodbe med Europolom in „Polizeipräsident in Berlin“, s katero so določeni status, naloge, pravice in obveznosti tožeče stranke. Poleg tega je treba opozoriti na to, da niti Kadrovski predpisi niti besedila sklepov Europola, ki jih je ta predložil Sodišču za uslužbence, ne vsebujejo določb v zvezi z napotenimi strokovnjaki. Iz navedenih ugotovitev je razvidno, da je bila tožeča stranka kot napoteni strokovnjak uradnik nemške policije, ki ga je nemška policija dala na voljo Europolu pod pogodbeno določenimi pogoji.

61      Tako je treba preučiti še, ali so dejanske okoliščine, na katere se sklicuje Europol, take, da lahko omajajo nave deno sklepanje.

62      V zvezi s tem je treba opozoriti na to, da je v skladu z uvodno izjavo 6 sklepa z dne 8. decembra 2006 eden od ciljev določitve najdaljšega trajanja zaposlitve iz člena 6 Kadrovskih predpisov zagotovitev „rotacije“ osebja tako, da se morajo osebe, ki so bile pri Europolu zaposlene za najdaljši možni čas, vrniti v službo v svoje nacionalne organe.

63      V obravnavani zadevi pa je Europol Sodišču za uslužbence predložil dokument „Job Description for the Seconded Expert to the Drugs Unit“ z dne 19. julija 2006, ki ga je pripravila tožeča stranka in potrdil vodja enote „droge“ Europola in iz katerega je razvidno, da je morala tožeča stranka aktivno sodelovati pri rednem delu te enote, da je morala včasih zastopati Europol ter da je morala nadomeščati vodjo enote „droge“ ob njegovi odsotnosti. Poudariti je tudi treba, da je v tem dokumentu navedeno, da „kot napoteni strokovnjak in v okviru svojih nalog nadzira in koordinira operativne dejavnosti različnih oddelkov enote „droge“, potrjuje in odobrava distribucijo operativnih dokumentov, poročil in drugih izdelkov zunanjim partnerjem, daje intervjuje medijem in svetuje vodji enote „droge“ o vprašanjih politike. Vodja enote „droge“ in napoteni strokovnjak se dnevno sestajata.“ („[i]n his capacity as Seconded Expert and his special tasking, he supervises and co-ordinates the operational activities in the various Sections of the Drugs Unit, approves and authorises the distribution, to external partners, of operational documents, reports and other products, gives interviews to the media and advises the Head of the Drugs Unit on policy matters [; d]aily meetings between the Head of the Drugs Unit and the Seconded Expert take place“).

64      Poleg tega je Europol na obravnavi navedel, da je tožeča stranka kot glavni administrator („first officer“) v enoti „droge“ opravljala povsem enake naloge kot takrat, ko je bila napoteni strokovnjak. Nobene spremembe nalog naj ne bi bilo, tožeča stranka pa naj bi ostala namestnik vodje („deputy head“) navedene enote. Europol je opozoril tudi na to, da tožeča stranka po izteku pogodbe 31. avgusta 2005 ni delala v Berlinu.

65      Europol je na obravnavi pojasnil tudi, da je tožeča stranka po izteku pogodbe 31. avgusta 2005 še naprej delala pri njem z drugačnim statusom iz praktičnih razlogov.

66      Tožeča stranka ne izpodbija tega, da dokument „Job Description for the Seconded Expert to the Drugs Unit“ pravilno odraža naloge, ki jih je opravljala. Ne glede na to pa je zastopnik tožeče stranke na obravnavi navedel, da nima „občutka, da gre za dejavnosti ali delo, ki je enako [tistemu, ki ga je tožeča stranka opravljala kot glavni administrator (‚first officer‘)]; če bi bilo tako, [tožeča stranka ne bi] videla potrebe po novem opisu nalog.“ Poleg tega je tožeča stranka navedla, da naj kot napoteni strokovnjak ne bi imela pravice opravljati nalog namestnika vodje („deputy head“) enote „droge“, saj naj bi te naloge lahko opravljal samo član osebja Europola.

67      Iz preučitve pravnega in dejanskega položaja tožeče stranke kot napotenega strokovnjaka izhaja, da čeprav je bila 1. septembra 2005 formalno ponovno zaposlena pri nemški policiji, je v resnici še naprej – z drugim statusom – opravljala v bistvu enake naloge kot prej. Sicer pa tožeča stranka ni izkazala, v čem se je njeno delo po 1. septembru 2005 bistveno spremenilo.

68      Vendar pa je treba poudariti, da je na eni strani Europol sam zahteval, da tožeča stranka 31. avgusta 2005 zapusti delovno mesto, da bi bilo spoštovano omejeno trajanje pogodbe in njenih podaljšanj, ki ga določa člen 6 Kadrovskih predpisov. Na drugi strani pa se je Europol strinjal, da tožeča stranka še naprej dela pri njem kot napoteni strokovnjak, kar je v resnici Europolu zagotovilo kontinuiteto opravljanja nalog tožeče stranke, ki se ji dejansko ni bilo treba vrniti v službo v njen nacionalni organ.

69      V teh pogojih se Europol v zagovor razlage določb člena 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006, ki je v nasprotju z njenim jasnim in nedvoumnim besedilom, ne more utemeljeno opirati na dejanske okoliščine, navedene v točkah od 63 do 65 te sodbe. Iz ustaljene sodne prakse namreč izhaja, da se je treba, razen če iz pripravljalne dokumentacije jasno izhaja namen avtorjev neke določbe, opreti samo na obseg besedila, kot je zapisano, in mu dati tak pomen, kot izhaja iz jezikovne in logične razlage (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 1. junija 1961 v zadevi Simon proti Sodišču, 15/60, Recueil, str. 223, 244, in sodbo Sodišča za uslužbence z dne 14. decembra 2006 v zadevi André proti Komisiji, F‑10/06, ZOdl. JU, str. I‑A‑1‑183 in II‑A‑1‑755, točka 44). Razlage, ki izhaja iz samega besedila, tako ni mogoče nadomestiti z razlago, ki se opira na dejanske elemente konkretnega primera.

70      Iz vsega navedenega izhaja, da se je treba strinjati s tožbenim razlogom glede napačne uporabe člena 2, točka 4, sklepa z dne 8. decembra 2006. Zato je treba, ne da bi bilo treba preučiti preostale tožbene razloge tožeče stranke, odločbo Europola z dne 10. oktobra 2007 razglasiti za nično.

 Stroški

71      V skladu s členom 87(1) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni.

72      Ker Europol ni uspel, se mu v skladu s predlogom tožeče stranke naloži plačilo vseh stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

razsodilo:

1)      Odločba Evropskega policijskega urada (Europol) z dne 10. oktobra 2007, s katero J. Möllingu ni bilo dovoljeno sodelovati v izbirnem postopku za zasedbo delovnega mesta glavnega administratorja („first officer“) v enoti „droge“ Europola, se razglasi za nično.

2)      Europolu se naloži plačilo vseh stroškov.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 4. junija 2009.

Sodni tajnik

 

       Predsednik

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen

Besedilo te odločbe in besedila odločb sodišč Skupnosti, ki so navedene v tej odločbi, a še niso bile objavljene v Uradnem listu, so na voljo na spletni strani Sodišča: www.curia.europa.eu


* Jezik postopka: nizozemščina.