Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 10. september 2009 - Rosenbaum mod Kommissionen

(Sag F-9/08) 1

(Personalesag - tjenestemænd - udnævnelse - indplacering i lønklasse - anmodning om omplacering - anvendelsesområdet for artikel 13 i bilag XIII i tjenestemandsvedtægten - hensyntagen til erhvervserfaring - ansættelse i den lønklasse, der var fastsat i udvælgelsesprøven - vedtægtens artikel 31 - forbud mod forskelsbehandling - arbejdstageres fri bevægelighed

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Tyskland) (ved avocat H.-J. Rüber)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Simm og M.Bauer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Personalesag - påstand dels om annullation af afgørelsen om indplacering af sagsøgeren, som har bestået en udvælgelsesprøve, der blev afholdt med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af fuldmægtige i stillingsgruppe A7/A6, for så vidt som han indplaceres i lønklasse AD 6/2, dels om omplacering

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Eckehard Rosenbaum bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

Rådet for Den Europæiske Union, der var intervenient i sagen, bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 64 af 8.3.2008, s. 70.