Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 10. septembri 2009. aasta otsus - Rosenbaum versus komisjon

(Kohtuasi F-9/08)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Ametisse nimetamine - Palgaastme ja -järgu määramine - Uue palgaastme ja -järgu määramise taotlus - Personalieeskirjade XIII lisa artikli 13 kohaldamisala - Töökogemuse arvessevõtmine - Töölevõtmine konkursi palgaastmele - Personalieeskirjade artikkel 31 - Diskrimineerimise keelu põhimõte - Töötajate vaba liikumine)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Saksamaa) (esindaja: advokaat H.-J. Rüber)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Simm ja M. Bauer)

Kohtuasja ese

Avalik teenistus - Esiteks tühistada palgaastmete A7/A6 administraatorite töölevõtmise reservnimekirja koostamiseks korraldatud konkursi edukalt läbinud hageja palgaastme ja -järgu määramise otsus selles osas, milles ta määratakse selle otsusega palgaastmesse AD 6/2, ja teiseks uue palgaastme ja -järgu määramise nõue.

Kohtuotsuse resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukulud välja E. Rosenbaumilt, kes ühtlasi kannab oma kohtukulud ise.

Kostja toetuseks menetlusse astunud Euroopa Liidu Nõukogu kannab oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 64, 8.3.2008, lk 70.