Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 września 2009 r. - Rosenbaum przeciwko Komisji

(Sprawa F-9/08)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Powołanie - Zaszeregowanie służbowe - Wniosek o zmianę zaszeregowania służbowego - Zakres stosowania art. 13 załącznika XII do regulaminu pracowniczego - Uwzględnienie doświadczenia zawodowego - Zatrudnienie w ramach kategorii konkursu - Artykuł 31 regulaminu pracowniczego - Zasada niedyskryminacji - Swobodny przepływ pracowników)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat H.-J. Rüber)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną : Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Simm i M. Bauer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna - Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji o zaszeregowaniu skarżącego, będącego laureatem konkursu przeprowadzonego w celu utworzenia listy rezerwy zatrudnienia administratorów grupy A7/A6 w zakresie w jakim zakwalifikowano go do grupy AD 6/2 i po drugie wniosek o zmianę grupy zaszeregowania

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Eckehard Rosenbaum zostaje obciążony własnymi kosztami postępowania i kosztami poniesionymi przez Komisję Wspólnot Europejskich.

Rada Unii Europejskiej, która przystąpiła do sprawy w charakterze interwenienta pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 64 z 8.3.2008, s. 70.