Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 22 oktober 2009 - Aayhan e.a. / Parlement

(Zaak F-10/08)1

(Afdoening zonder beslissing)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Laleh Aayhan (Straatsburg, Frankrijk) en anderen (vertegenwoordigers: R. Blindauer, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: M. Mustapha-Pacha en R. Ignătescu, vervolgens R. Ignătescu en S. Seyr, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het Europees Parlement van 25 oktober 2007 houdende afwijzing van de klacht die verzoekers op 21 juni 2007 hebben ingediend met het oog op de herkwalificatie van alle overeenkomsten voor bepaalde tijd die zij met deze instelling hebben gesloten, als één overeenkomst voor onbepaalde tijd

Dictum

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over het beroep in de zaak F-10/08 Aayhan e.a. / Parlement.

Verzoekers zullen hun eigen kosten alsook die van het Europees Parlement dragen.

____________

1 - PB C 64 van 8.3.2008, blz. 70.