Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba)z dnia 22 października 2009 r. - Aayhan i in. przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-10/08)1

(Umorzenie postępowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Laleh Aayhan (Strasburg, Francja) (przedstawiciel: adwokat R. Blindauer)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Mustapha-Pacha i R. Ignătescu, pełnomocnicy i następnie R. Ignătescu i S. Seyr, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. oddalającej zażalenie wniesione przez skarżących w dniu 21 czerwca 2007 r. w celu przekwalifikowania wszystkich umów na czas określony zawartych przez nich z Parlamentem w jedną umowę na czas nieokreślony

Sentencja postanowienia

Umarza się postępowanie w sprawie F-10/08 Aayhan i in. przeciwko Parlamentowi.

Skarżący zostają obciążeni własnymi kosztami postępowania i kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.

____________

1 - Dz. U. C 64 z 8.3.2008, s. 70.