Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 22. októbra 2009 - Aayhan a i./Parlament

(vec F-10/08)1

(Zastavenie konania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Laleh Aayhan (Štrasburg, Francúzsko) a iní (v zastúpení: R. Blindauer, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: M. Mustapha-Pacha a R. Ignătescu, neskôr R. Ignătescu a S. Seyr, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o zamietnutí sťažnosti podanej žalobcami 21. júna 2007 na účely získania rekvalifikácie súboru zmlúv na dobu určitú, ktoré ich viazali k tejto inštitúcii, na jedinú zmluvu na dobu neurčitú

Výrok uznesenia

1.    Konanie týkajúce sa žaloby F-10/08 Aayhan a i./Parlament sa zastavuje.

2.    Žalobcovia znášajú vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania Európskeho parlamentu.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 64, 8.3.2008, s.70.