Language of document : ECLI:EU:F:2009:57

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

9 юни 2009 година

Дело F-12/08

Thierry Nardin

срещу

Европейски парламент

„Публична служба — Длъжностни лица — Възнаграждение — Надбавка за експатриране — Отказ за предоставяне — Условие, предвидено в член 4, параграф 1, буква a) от приложение VII към Правилника — Искане за отмяна — Незаконосъобразност на процедурата за назначаване — Неотносимост — Искане за обезщетение“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 AЕ, с която г‑н Nardin иска основно, от една страна, отмяна на решението на Парламента от 2 април 2007 г., с което се определят неговите права при встъпване в длъжност и му се отказва предоставяне на надбавка за експатриране, и от друга страна, осъждане на Парламента да плати надбавката за експатриране, считано от април 2007 г., както и да плати сумата от 10 000 EUR за поправяне на неимуществените вреди, които твърди, че е претърпял

Решение: Отхвърля жалбата. Жалбоподателят и Парламентът понасят направените от тях съдебни разноски. Комисията на Европейските общности, встъпила страна в подкрепа на исканията на Парламента, понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Възнаграждение — Надбавка за експатриране — Предмет — Условия за предоставяне — Липса на обичайно местопребиваване или на основна професионална дейност на мястото на работа преди встъпването в длъжност — Понятие (член 4, параграф 1, буква а) от приложение VII към Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Жалба — Правни основания — Правно основание, изведено от нередовността на процедурата по назначаване на заинтересуваното лице

1.      Основанието за съществуване на надбавката за експатриране, предвидена в член 4, параграф 1, буква а) от приложение VII към Правилника, е да компенсира разноските и неудобствата, произтичащи от постоянното упражняване на функции в страна, с която длъжностното лице не е установило устойчиви връзки преди встъпването си в длъжност. Когато, за да се направи извод за наличието на такива връзки, е необходимо заинтересуваното лице да е работило обичайно в страната на своето бъдещо общностно назначение в продължение на определен период в неговата цялост, това означава, че професионалните услуги, предоставени в други страни и довели до спорадични и кратки отсъствия през този период, не са достатъчни, за да изгуби упражняването на основната професионална дейност на длъжностното лице в държавата на назначение своя обичаен характер.

(вж. точки 32 и 33)

Позоваване на:

Съд — 9 октомври 1984 г., Witte/Парламент, 188/83, Recueil, стр. 3465, точка 11

Първоинстанционен съд — 14 декември 1995 г., Diamantaras/Комисия, T‑72/94, Recueil FP, стр. I‑A‑285 и II‑865, точка 51 и цитираната съдебна практика

2.      Длъжностно лице не може да се позовава на незаконосъобразността на процедурата за назначаването му от общностна институция, за да иска отмяна на решението на тази институция, с което се определят неговите права при встъпване в длъжност и се отказва да му бъде предоставена надбавката за експатриране, като се има предвид, че не съществува достатъчна причинно-следствена връзка между процедурата за назначаване на заинтересуваното лице и спорното решение. Незаконосъобразностите, които опорочават процедурата за назначаване, биха позволили евентуално да се подкрепят исканията за отмяна на решение за назначаване; обратно, въпросът за законността на решение, с което се определят правата на длъжностното лице при неговото встъпване в длъжност, е отделен от законосъобразността на процедурата за назначаване на заинтересуваното лице от тази институция.

(вж. точка 39)