Language of document : ECLI:EU:F:2009:57

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta)

2009. gada 9. jūnijā

Lieta F‑12/08

Thierry Nardin

pret

Eiropas Parlamentu

Civildienests – Ierēdņi – Atalgojums – Ekspatriācijas pabalsts – Atteikums piešķirt – Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzēts nosacījums – Lūgums atcelt tiesību aktu – Darbā pieņemšanas procedūras prettiesiskums – Iedarbības trūkums – Prasība par kaitējuma atlīdzību 

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru T. Nardin būtībā lūdz, pirmkārt, atcelt Parlamenta 2007. gada 2. aprīļa lēmumu, ar kuru noteiktas viņa “amatā stāšanās [finanšu] tiesības” un viņam atteikts izmaksāt ekspatriācijas pabalstu, un, otrkārt, piespriest, lai Parlaments izmaksātu ekspatriācijas pabalstu no 2007. gada aprīļa, kā arī izmaksātu EUR 10000 kompensācijā par morālo kaitējumu, ko viņš esot cietis

Nolēmums Prasību noraidīt. Prasītājs un Parlaments sedz savus tiesāšanās izdevumus paši. Eiropas Kopienu Komisija, kas iestājusies lietā Parlamenta prasījumu atbalstam, sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Atalgojums – Ekspatriācijas pabalsts – Priekšmets – Piešķiršanas nosacījumi – Pastāvīgās dzīvesvietas vai galvenās profesionālās darbības neesamība dienesta vietā pirms stāšanās amatā – Jēdziens

(Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

2.      Ierēdņi – Prasība – Pamati – Pamats par prettiesisku rīcību ieinteresētās personas darbā pieņemšanas procedūrā

1.      Ekspatriācijas pabalsta, kas paredzēts Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā, būtība ir kompensēt izdevumus un trūkumus, kas it īpaši rodas, pastāvīgi pildot dienesta pienākumus valstī, ar kuru ierēdnis pirms stāšanās amatā nav nodibinājis ilgstošu saikni. Lai varētu konstatēt šādu saikņu pastāvēšanu, ir jāpierāda, ka ieinteresētā persona ir pastāvīgi strādājusi savā nākamajā Kopienas dienesta valstī visu noteikto periodu; tas nozīmē, ka profesionālie pakalpojumi, kas sniegti citās valstīs un kas ietvēruši sporādiskus un īsus izbraukumus minētā perioda laikā, nav pietiekami, lai ierēdņa galvenā profesionālā darbība dienesta valstī zaudētu savu pastāvīgo raksturu.

(skat. 32. un 33. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1984. gada 9. oktobris, Witte/Parlaments, 188/83, Recueil, 3465. lpp., 11. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1995. gada 14. decembris, Diamantaras/Komisija, T‑72/94, Recueil FP, I‑A‑285. un II‑865. lpp., 51. punkts un tajā minētā judikatūra.

2.      Ierēdnis nevar izvirzīt Kopienu iestādes darbā pieņemšanas procedūras prettiesiskumu, lūdzot atcelt šīs iestādes lēmumu, ar kuru noteiktas viņa amatā stāšanās [finanšu] tiesības un atteikts piešķirt ekspatriācijas pabalstu, ja nav pietiekamas cēloņsakarības starp ieinteresētās personas darbā pieņemšanas procedūru un apstrīdēto lēmumu. Darbā pieņemšanas procedūras pārkāpumi eventuāli ļauj pamatot prasījumus par darbā pieņemšanas lēmumu atcelšanu; taču jautājums par lēmumu, ar kuru tiek noteiktas ierēdņa [finanšu] tiesības, stājoties viņam amatā, atšķiras no jautājuma par ieinteresētās personas darbā pieņemšanas procedūras, kuru īstenojusi šī iestāde, tiesiskumu.

(skat. 39. punktu)