Language of document : ECLI:EU:F:2009:57

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 9. júna 2009

Vec F‑12/08

Thierry Nardin

proti

Európskemu parlamentu

„Verejná služba – Úradníci – Odmena – Príspevok na expatriáciu – Zamietnutie priznania – Podmienka stanovená v článku 4 ods. 1 písm. a) prílohy VII služobného poriadku – Návrh na zrušenie – Protiprávnosť postupu pri prijímaní – Neúčinná povaha – Návrh na náhradu škody“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou T. Nardin v podstate navrhuje na jednej strane zrušenie rozhodnutia Parlamentu z 2. apríla 2007, ktorým boli stanovené jeho „nároky súvisiace s nástupom do služby“ a ktorým mu bolo zamietnuté priznanie príspevku na expatriáciu a na druhej strane zaviazanie Parlamentu na úhradu príspevku na expatriáciu od apríla 2007, ako aj na zaplatenie sumy 10 000 eur ako náhrady údajne utrpenej nemajetkovej ujmy

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca a Parlament znášajú svoje vlastné trovy konania. Komisia Európskych spoločenstiev, vedľajší účastník konania na podporu návrhov Parlamentu, znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Odmena – Príspevok na expatriáciu – Cieľ – Podmienky priznania – Neexistencia zvyčajného bydliska alebo hlavného zamestnania v mieste výkonu práce pred nástupom do služby – Pojem

[Služobný poriadok úradníkov, príloha VII článok 4 ods. 1 písm. a)]

2.      Úradníci – Žaloba – Dôvody – Dôvod založený na vade postupu pri prijímaní dotknutej osoby

1.       Účelom príspevku na expatriáciu stanoveného v ustanoveniach článku 4 ods. 1 písm. a) prílohy VII služobného poriadku je vyrovnanie osobitných výdavkov a nevýhod vyplývajúcich z trvalého výkonu práce v krajine, s ktorou úradník pred nástupom do služby nemal trvalú väzbu. Keď sa pre záver o existencii takejto väzby vyžaduje, aby mala dotknutá osoba počas celého určeného obdobia zvyčajné pracovisko v krajine svojho budúceho miesta výkonu práce v službe Spoločenstva, znamená to, že výkon práce v iných krajinách majúci za následok sporadickú a krátkodobú neprítomnosť počas tohto obdobia nepostačuje na to, aby výkon hlavného zamestnania úradníka v štáte miesta výkonu práce stratil svoju zvyčajnú povahu.

(pozri body 32 a 33)

Odkaz:

Súdny dvor: 9. októbra 1984, Witte/Parlament, 188/83, Zb. s. 3465, bod 11

Súd prvého stupňa: 14. decembra 1995, Diamantaras/Komisia, T‑72/94, Zb. VS s. I‑A‑285, II‑865, bod 51, a tam citovaná judikatúra

2.      Úradník sa nemôže dovolávať protiprávnosti postupu pri jeho prijímaní inštitúciou Spoločenstva pri návrhu na zrušenie rozhodnutia tejto inštitúcie, ktorým boli stanovené jeho nároky súvisiace s nástupom do služby a ktorým mu bolo zamietnuté priznanie príspevku na expatriáciu, pretože medzi postupom pri prijímaní dotknutej osoby a sporným rozhodnutím neexistuje dostatočná príčinná súvislosť. Protiprávnosť postupu pri prijímaní umožňuje prípadne podložiť návrhy na zrušenie rozhodnutia o prijatí; otázka zákonnosti rozhodnutia, ktorým sa stanovujú nároky úradníka pri jeho nástupe do služby naopak nesúvisí s otázkou zákonnosti postupu pri prijímaní dotknutej osoby touto inštitúciu.

(pozri bod 39)