Language of document : ECLI:EU:F:2009:53

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

4. června 2009

Věc F-11/08

Jörg Mölling

v.

Evropský policejní úřad (Europol)

„Veřejná služba – Zaměstnanci Europolu – Přijímání zaměstnanců – Výběrové řízení – Podmínky přijímání zaměstnanců – Dočasně přidělený národní odborník – Článek 6 služebního řádu pro zaměstnance Europolu – Článek 2 odst. 4 rozhodnutí ředitele Europolu ze dne 8. prosince 2006“

Předmět: Žaloba podaná na základě čl. 40 odst. 3 Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úmluva o Europolu) a na základě čl. 93 odst. 1 služebního řádu pro zaměstnance Europolu, kterou se J. Mölling domáhá zrušení rozhodnutí Europolu ze dne 10. října 2007, kterým mu byla odepřena účast ve výběrovém řízení na obsazení místa hlavního administrátora („first officer“) v „protidrogové“ jednotce Europolu.

Rozhodnutí: Rozhodnutí Europolu ze dne 10. října 2007, kterým byla žalobci odepřena účast ve výběrovém řízení na obsazení místa hlavního administrátora („first officer“) v „protidrogové“ jednotce Europolu, se zrušuje. Europolu se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Zaměstnanci Europolu – Přijímání zaměstnanců – Rozhodnutí ředitele Europolu týkající se služebního řádu – Výraz „žádné pracovní místo u Europolu“

(Služební řád pro zaměstnance Europolu, příloha 1)

2.      Právo Společenství – Výklad – Metody – Doslovný a logický výklad

1.      Z doslovného výkladu článku 2 bodu 4 rozhodnutí ředitele Europolu ze dne 8. prosince 2006 o provedení článku 6 služebního řádu pro zaměstnance Europolu, vyplývá, že v něm obsaženým výrazem „žádné pracovní místo u Europolu“ je třeba rozumět – po vzoru definice uvedené v čl. 1 bodě 1 téhož rozhodnutí – pracovní místa uvedená na seznamu v příloze 1 služebního řádu, s tím, že doslovný výklad anglického znění tohoto čl. 2 bodu 4 nedovoluje, aby byl výrazu „Europol post“ použitému v čl. 2 bodě 4 rozhodnutí ze dne 8. prosince 2006 přisuzován odlišný obsah než výrazu „Europol post“ definovanému v čl. 1 bodě 1 uvedeného rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že pracovní místo dočasně přiděleného odborníka u Europolu není na seznamu v příloze 1 služebního řádu pro zaměstnance Europolu uvedeno, osoba na takovémto pracovním místě „nezastává u Europolu žádné pracovní místo“ ve smyslu čl. 2 bodu 4 výše uvedeného rozhodnutí.

(viz body 57 až 59)

2.      Nejsou-li k dispozici přípravné práce jasně vyjadřující záměr autorů určitého předpisu, je třeba vycházet pouze z obsahu předpisu tak, jak byl přijat, a přikládat mu takový význam, jaký vyplývá z jeho doslovného a logického výkladu. Výklad vyplývající ze samotného znění předpisu tak nelze nahradit výkladem vycházejícím ze skutkových úvah vyvozených z určitého konkrétního případu.

(viz bod 69)

Odkazy:

Soudní dvůr: 1. června 1961, Simon v. Soudní dvůr, 15/60, Recueil, s. 223, 244

Soud pro veřejnou službu: 14. prosince 2006, André v. Komise, F‑10/06, Sb. VS, s. I‑A‑1‑183 a II‑A‑1‑755, bod 44